Rocznik Audytu i Rachunkowości / The Annual Journal of Audit and Accounting otwiera przestrzeń dla prezentacji wiedzy gromadzonej w efekcie prac naukowych, badań i studiów nad zagadnieniami ekonomiczno-finansowo-zarządczymi oraz prawnymi, istotnymi zarówno dla profesjonalnego funkcjonowania w zawodach związanych z działalnością gospodarczą, jak i dla systemowego (instytucjonalnego) dbania o bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Misją Rocznika Audytu i Rachunkowości / The Annual Journal of Audit and Accounting  jest stwarzanie możliwości dla transmisji ustaleń naukowych do środowisk – zawodowych i naukowych –  dla których wiedza z powyższych obszarów ma znaczenie, może być użyteczna w dbaniu o profesjonalizm działalności i rozpoznawanie czynników ryzyka z tym związanego.

Rocznik Audytu i Rachunkowości / The Annual Journal of Audit and Accounting pragnie wspierać lepsze rozumienie funkcjonowania krajowych i światowych mechanizmów, instrumentów i koncepcji mających znaczenie dla gospodarczego rozwoju w szerokim znaczeniu.

Aspiruje do bycia forum wymiany badań i wiedzy z tytułowych obszarów, a wiążącej się z globalizacją, silną niepewnością i wzmożonym ryzykiem.

Pragnie także promować ład korporacyjny oraz świadomość różnorodności kulturowych uwarunkowań, ważnych dla wykonywania zawodów związanych z działalnością gospodarczą, potrzebę ich rozpoznawania, rozumienia i doskonalenia.

Rocznik Audytu i Rachunkowości / The Annual Journal of Audit and Accounting publikowany jest w trybie open access, zarówno w wersji polsko-, jak i anglojęzycznej. Artykuły publikowane są na warunkach określonych przez licencję Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (tj. Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0. Międzynarodowe).

ROCZNIK AUDYTU I RACHUNKOWOŚCI (2023)

(PDF) List prezesa

Jacek Gdański

(PDF) Słowo wstępne

Anna Karmańska

(PDF) Model zmian wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych w okresie pandemii 

Agnieszka Baklarz

(PDF) Zarządzanie ryzykiem nawiązania toksycznej relacji biznesowej z perspektywy przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Michał Kaczmarski


(PDF) Imperatywy ładu korporacyjnego

Anna Karmańska

(PDF) Miejsce prowadzenia badania sprawozdań finansowych a lokalizacja siedziby firm audytorskich w Polsce

Marcin Kreis

(PDF) Audyt wewnętrzny wobec programów etycznych

Łukasz Małecki-Tepicht

(PDF) Koszt kapitału własnego w warunkach niepewności na przykładzie rynku USA

Marcin Pęksyk, Karol Śledzik, Bogusław Bławat

(PDF) Zawodowy sceptycyzm audytora w warunkach niepewności gospodarczej

Beata Zyznarska-Dworczak

RECENZJE – REKOMENDACJE – RESUME – RELACJE

(PDF) Słów kilka o książce: Application of Machine Learning Techniques and Artificial Intelligence to Detect Financial Irregularities in Commercial Companies

Marek Masztalerz

(PDF) Krótko na temat publikacji: Thermodynamic Approach to the
Discount Rate and Discounted Cash Flow Method

Bogusław Bławat

(PDF) Resume raportu: Back to Earth. Landing real-world impact in research evaluation

Radosław Różycki

(PDF) Relacja z konferencji: Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, odpowiedzialność instytucji, odpowiedzialność biznesu

Mateusz Dziób

ENGLISH SUMMARIES OF ARTICLES

(PDF) Model for changes in fees for audits of financial statements during a pandemic period

Agnieszka Baklarz

(PDF) Managing the risk of entering into a toxic business relationship from the perspective of anti-money laundering legislation

Michał Kaczmarski

(PDF) The imperatives of corporate governanc

Anna Karmańska

(PDF) The place of conducting the audit of financial statements vs. the location of the head office of audit firms in Poland

Marcin Kreis

(PDF) Internal audit versus ethics programmes

Łukasz Małecki-Tepicht

(PDF) Cost of equity under the circumstances of uncertainty – an example of the US market

Marcin Pęksyk, Karol Śledzik, Bogusław Bławat

(PDF) The auditor’s professional skepticism in times of economic uncertainty

Beata Zyznarska-Dworczak

Zapraszamy do współtworzenia
Rocznika Audytu i Rachunkowości (2024)
The Annual Journal of Audit and Accounting (2024)

Prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Zachęcamy także do zapoznania się z kanonem rzetelności i innymi materiałami zamieszczonymi poniżej, w tym z zasadami redagowania przygotowanych tekstów.

Na wypełnione formularze zgłoszeniowe czekamy pod adresem e-mail: czasopismo@pana.gov.pl.

Miscellaneous

Przewodniczący

prof. dr hab. Anna Karmańska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Członkowie

  • prof. dr hab. Jerzy Gierusz (Uniwersytet Gdański)
  • prof. dr hab. Marek Gruszczyński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • prof. dr hab. Jan Komorowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • prof. dr hab. Zbigniew Luty (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  • prof. dr hab. Marzena Remlein (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  • prof. dr hab. Wanda Skoczylas (Uniwersytet Szczeciński)
  • prof. dr hab. Adam Śliwiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • prof. dr hab. Jan Turyna (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Ewa Walińska (Uniwersytet Łódzki)
  • dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • dr hab. Józef Pfaff, prof. SGH (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  • dr hab. Błażej Prusak, prof. PG (Politechnika Gdańska)
  • dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • dr hab. Beata Zyznarska-Dworczak, prof. UEP (PANA)
  • dr Agnieszka Baklarz (PANA)
  • dr Bogusław Bławat (PANA)
  • dr Agnieszka Fiutak (PANA)
  • dr Małgorzata Kutera (PANA)
  • dr Łukasz Majewski (PANA)
  • dr Jolanta Wiśniewska (PANA)
  • Justyna Adamczyk (PANA)
  • Mariola Dąbrowska (PANA)
  • Mateusz Dziób (PANA)
 • Waldemar Lachowski (PANA)

Redaktor naczelny

Sekretarz redakcji

Katarzyna Pokrop

Zastępca sekretarza redakcji

Koordynator Kolegium

dr Agnieszka Baklarz (PANA)

Członkowie

dr hab. Beata Zyznarska-Dworczak (PANA)

dr Małgorzata Kutera (PANA)

dr Bogusław Bławat (PANA)

dr Jolanta Wiśniewska (PANA)

Zasady odnoszące się do Kolegium Redakcyjnego

Kontakt z redakcją

czasopismo@pana.gov.pl

Folllow our social media: