Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Realizuje zadania związane z zapewnieniem warunków do współpracy Agencji z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, w zakresie spraw dotyczących nadzoru publicznego i standardów.

Dyrektor: Bogusław Budziński

Kontakt z departamentem - tel. 532 665 129

Departament Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej

Odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej działań prowadzonych przez Agencję, realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych, administracyjnych lub egzekucyjnych.

Dyrektor: Mariola Dąbrowska

Kontakt z departamentem - tel. 532 665 123

Departament Nadzoru nad Samorządem Zawodowym i Firmami Audytorskimi

Realizuje zadania związane z prowadzeniem listy firm audytorskich, sprawozdawczością firm audytorskich oraz prowadzeniem postępowań dotyczących wpisów albo skreśleń jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.

Dyrektor: Agata Suskiewicz-Jach

Kontakt z departamentem - tel. 538 504 134, 539 674 728

Samodzielne stanowisko pracy do spraw zgodności procedur i systemów

Ewa Wolska
tel. 538 504 129

Departament Kontroli

Odpowiada za zadania związane z kontrolą firm audytorskich oraz monitorowaniem i weryfikacją realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dyrektor: Lechosław Gmurkowski

Kontakt z departamentem - tel. 539 674 703

Biuro Prezesa

Zapewnia warunki działania i funkcjonowania Agencji w obszarze organizacji, zamówień publicznych, obsługi finansowej i księgowej. Odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi i realizację obowiązków pracodawcy, prowadzi rekrutacje, kształtuje politykę wynagrodzeń.

Dyrektor: Anna Gałęzowska

Kontakt z departamentem - tel. 532 564 248

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw komunikacji i edukacji

Wykonuje zadania związane z działalnością edukacyjną, promocyjną, komunikacyjną i informacyjną.

Koordynator: Katarzyna Pokrop

Kontakt z zespołem - tel. 880 761 354

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Odpowiada za sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ewa Wolska
e-mail: iod@pana.gov.pl
tel. 538 504 129

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony informacji niejawnych, realizacji pozamilitarnych zadań obronnych oraz zarządzania kryzysowego

Jarosław Jurkiewicz
tel. 538 504 135