Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli tematycznych

W związku z rozpoczęciem kontroli tematycznych, dotyczących zaprojektowania nowego systemu kontroli jakości, Agencja udostępnia do pobrania pliki (w wersji edytowalnej), które są niezbędne do uzupełnienia i przekazania przed rozpoczęciem ww. kontroli. Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli Załącznik nr 1 Informacje o firmie audytorskiej  Załącznik nr 2 SWKJ FA w podziale…

Plany kontroli 2022/2023 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała Nr 17/I/2022 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w sprawie rocznych planów kontroli 2022/2023 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Załącznik nr 1 – „Plan kontroli – Banki” Załącznik nr 2 – „Plan kontroli – Ubezpieczyciele” Załącznik nr 3 – „Plan kontroli – Fundusze inwestycyjne” Załącznik nr 4…

Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli

W odpowiedzi na pytania dotyczące listy dokumentów, w załącznikach do wykazu wprowadziliśmy dodatkowe objaśnienia, w formie komentarzy do poszczególnych kolumn. Komentarze wyświetlają się automatycznie po najechaniu kursorem na nagłówek wybranej kolumny. Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli Załącznik nr 1 Lista osób zatrudnionych w FA (z komentarzami) Załącznik nr 2 Lista usług…

Wymogi niezależności firmy audytorskiej w stosunku do badanego podmiotu w świetle art. 70 ustawy

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) przypomina, że jednym z wymogów niezależności wskazanych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej zwanej ustawą) jest, zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy, zakaz kontynuowania zlecenia badania jednostki innej niż jednostka…

Komunikat w sprawie aktualizacji danych na liście firm audytorskich w związku z prowadzeniem kontroli zdalnych

Uwaga! W dniu 14 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk  1570), która wprowadza również zmiany w ustawie o biegłych rewidentach. Ustawa, po jej opublikowaniu, wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. Zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2017 r.…

Komunikat – RODO w kontroli oraz w badaniu sprawozdań finansowych

Polska Agencja Nadzoru Audytowego, zwana dalej „PANA”, przypomina, że zgodnie ze stanowiskiem zawartym w piśmie Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 18 października 2019 r.[1] otrzymanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, firmy audytorskie, z uwagi na charakter relacji pomiędzy firmami audytorskimi oraz biegłymi rewidentami a ich klientami, występują w roli samodzielnych…

Skip to content