Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego z siedzibą w Warszawie, 01-217, ul. Kolejowa 1.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną – adres e-mail: iod@pana.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności związku z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w celu realizacji zadań PANA.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione do państwa trzeciego jedynie w przypadku, gdy stanowi o tym przepis prawa lub umowa międzynarodowa zawarta przez Polskę z tym państwem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie będą podlegały archiwizacji, zgodnie z przepisami o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.