Informacja PANA o karach dyscyplinarnych, nałożonych prawomocnymi orzeczeniami, na biegłych rewidentów

Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (uobr) Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) publikuje na swojej stronie internetowej informacje o popełnionych przez biegłych rewidentów przewinieniach dyscyplinarnych oraz orzeczonych za te przewinienia karach. Informacje publikowane są przez 5 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się danego orzeczenia nakładającego karę.

Aktualna informacja o karach dyscyplinarnych [PLIK]