Wykaz kar dyscyplinarnych [PLIK]

Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (uobr) Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) publikuje na swojej stronie internetowej informacje o popełnionych przez biegłych rewidentów przewinieniach dyscyplinarnych oraz orzeczonych za te przewinienia karach. Informacje publikowane są przez 5 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się danego orzeczenia nakładającego karę.

Koszty postępowania dyscyplinarnego

Uchwała Nr 17/I/2020 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego

Uchwała Nr 5/I/2023 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego