Informacja o prawomocnych karach dyscyplinarnych orzeczonych wobec biegłych rewidentów

Data wydania i
uprawomocnienia
się orzeczenia
Informacja o popełnionym przez biegłego rewidenta przewinieniu
dyscyplinarnym
Rodzaj i wymiar karyImię i nazwisko osoby
fizycznej, na którą nałożono
karę wraz z numerem w
rejestrze biegłych
rewidentów
Data upływu
obowiązku
publikacji
30.09.2021 r.
07.10.2021 r.
Przewinienie dyscyplinarne z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznymZakaz wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres 1 (jednego) rokuSąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej do publicznej wiadomości
07.10.2026
03.03.2020 r.
26.04.2020 r.
Przewinienie dyscyplinarne z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o
biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym
Kara pieniężna w kwocie 3.700
(trzech tysięcy siedmiuset) zł.
Nie orzeczono o podaniu do
publicznej wiadomości imienia
i nazwiska osoby fizycznej.
26.04.2025
19.12.2018 r.
10.02.2019 r.
Przewinienie dyscyplinarne z art. 139 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 172 ust. 1 i 3 pkt
1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym
Kara pieniężna w kwocie 3.000
(trzech tysięcy) zł.
Nie orzeczono o podaniu do
publicznej wiadomości imienia
i nazwiska osoby fizycznej.
10.02.2024
12.12.2018 r.
10.01.2019 r.
Przewinienie dyscyplinarne z art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Kara pieniężna w kwocie 2.000
(dwóch tysięcy) zł.
Nie orzeczono o podaniu do
publicznej wiadomości imienia
i nazwiska osoby fizycznej.
10.01.2024
23.11.2018 r.
30.11.2018 r.
Przewinienie dyscyplinarne z art. 139 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 134 ust. 2 ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym
Kara pieniężna w kwocie 4.200
(czterech tysięcy dwustu) zł.
Nie orzeczono o podaniu do
publicznej wiadomości imienia
i nazwiska osoby fizycznej.
30.11.2023
26.09.2018 r.
11.10.2018 r.
Przewinienie dyscyplinarne z art. 139 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017
r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Kara pieniężna w kwocie 3.000
(trzech tysięcy) zł.
Nie orzeczono o podaniu do
publicznej wiadomości imienia
i nazwiska osoby fizycznej.
11.10.2023