Kim jesteśmy

Jako państwowa osoba prawna sprawujemy nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi działającymi w Polsce i nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów). Działamy na rzecz poprawy jakości sprawozdań finansowych, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Działamy w interesie publicznym, to jest na rzecz wszystkich interesariuszy sprawozdań finansowych, między innymi inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych.

Zadania, które realizujemy

W celu zapewnienia najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe, a także usług pokrewnych:

 • podejmujemy działania mające na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich;
 • realizujemy inicjatywy mające na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania systemów zapewnienia jakości;
 • nadzorujemy Polską Izbę Biegłych Rewidentów, firmy audytorskie i biegłych rewidentów,
 • przeprowadzamy kontrole w firmach audytorskich;
 • prowadzimy postępowania administracyjne (wobec firm audytorskich) i dyscyplinarne (wobec biegłych rewidentów);
 • rozpatrujemy zawiadomienia dotyczące podejrzenia naruszeń przepisów ustawy i krajowych standardów wykonywania zawodu;
 • prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne w zakresie rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich;
 • prowadzimy listę firm audytorskich;
 • dokonujemy analiz rynku na podstawie posiadanych danych;
 • współpracujemy z organami nadzoru z innych państw oraz z organizacjami zrzeszającymi zagraniczne organy nadzoru;
 • opiniujemy projekty aktów prawnych dotyczące biegłych rewidentów i firm audytorskich;
 • wspieramy rozwój rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich, jego konkurencyjność oraz innowacyjność.

Zasady, którymi się kierujemy

 • działamy w interesie publicznym, a nie jednostkowym;
 • utrzymujemy dialog ze wszystkimi stronami zainteresowanymi podnoszeniem wiarygodności sprawozdań finansowych;
 • prowadzimy działania na podstawie i w ramach obowiązującego prawa;
 • dbamy o równe szanse i jasne warunki działania dla wszystkich biegłych rewidentów i firm audytorskich;
 • dbamy o jawność i przejrzystość działania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe (przy zagwarantowaniu ochrony informacji objętych tajemnicą).

Podstawa prawna

Działamy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. PANA jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów.

Nadzór nad działalnością PANA sprawuje Minister Finansów, między innymi poprzez powoływanie i odwoływanie organów PANA, nadanie jej statutu oraz zatwierdzanie planu finansowego oraz sprawozdania finansowego.