Informacja o prawomocnych karach administracyjnych nałożonych przez PANA na podstawie „uob” z dnia 11 maja 2017 r.

Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm., dalej: „uob”) Polska Agencja Nadzoru Audytowego, publikuje informacje o prawomocnie nałożonych karach administracyjnych na firmy audytorskie lub osoby, o których mowa w art. 182 ust. 2 uob.

Data wydania decyzjiData prawomocności decyzjiPopełnione naruszeniaRodzaj ukaranegoNałożona karaInformacja dot. nie spełniania wymogów, o których mowa w art. 83 ustawy lub art. 10 rozporządzenia 537/2014Dane ukaranego
(o ile została nałożona kara na podstawie art. 184 uobr)
Data upływu obowiązku publikacji
31.05.202218.06.2022art. 182 ust. 1 pkt:
23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru;
28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014
FA 3915Kara skreślenia z listy firm audytorskichNie dotyczyRSP INTERNATIONAL Sp. z o. o.18.06.2027
26.04.202230.05.2022art. 182 ust. 1 pkt:
23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru
FA 4272Kara upomnieniaNie dotyczyZweryfikujfirmę.pl Sp. z o.o.
13.04.202224.05.2022art. 182 ust. 1 pkt:
15 – nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia 537/2014, dotyczącego sporządzania, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości oraz informowania właściwego organu o tej publikacji
FAKara upomnieniaNie dotyczyOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych FA24.05.2027
31.03.202207.05.2022art. 182 ust. 1 pkt:
3 – przeprowadzenie badania z naruszeniem wymogów określonych w ustawie dotyczących zawodowego sceptycyzmu i niezależności;
11 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdania z badania;
20 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
21 – nieprzestrzeganie przepisów ustawy w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości
FA 4009Kara skreślenia z listy firm audytorskichJedno skontrolowane sprawozdanie z badania ustawowego nie spełnia wymogów art. 83 uobr, naruszając:
• Art. 83 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 84 uobr, ponieważ opinia zawarta w sprawozdaniu z badania nie znajduje uzasadnienia w dokumentacji z badania, sprawozdanie z badania powinno zawierać opinię zmodyfikowaną wobec istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego, w tym zidentyfikowanych przez KBR
• Art. 83 ust. 3 pkt 14, ponieważ w sprawozdaniu z badania nie zawarto oświadczenia biegłego rewidenta o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności
Drugie skontrolowane sprawozdanie z badania ustawowego nie spełnia wymogów art. 83 uobr, naruszając art. 83 ust. 3 pkt 8 uobr w związku z art. 84 uobr ponieważ opinia zawarta w sprawozdaniu z badania nie znajduje uzasadnienia w dokumentacji z badania, sprawozdanie z badania powinno zawierać opinię zmodyfikowaną wobec istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego,
Kancelaria Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Sp. z o.o.07.05.2027
25.03.202203.05.2022art. 182 ust. 1 pkt:
23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru;
28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014
FAKara pieniężna 3.000 zł.Nie dotyczyOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych FA03.05.2027
08.03.202226.04.2022art. 182 ust. 1 pkt:
21 – nieprzestrzeganie przepisów ustawy w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości;
22 – nieprzestrzeganie obowiązku terminowego zgłaszania zmian danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich;
26 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących poddania się kontroli
FA 4281Kara skreślenia z listy firm audytorskichSiedem skontrolowanych sprawozdań z badania ustawowego nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 83 uobr w następstwie naruszenia art. 67 uobr ponieważ nie można w sposób kompleksowy prześledzić przebiegu wykonanych badań oraz w pełni ocenić, czy spełnione zostały warunki art. 83 uobr, w tym czy opinie bez zastrzeżeń (wydane w 6 przypadkach) oraz opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (w 1 przypadku) zawarte w sprawozdaniach z tych badań są prawidłowe, wiarygodne i znajdują uzasadnienie. PROFIDES Sp. z o.o.26.04.2027
31.12.202121.06.2022art. 182 ust. 1 pkt:
11 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdania z badania,
21 – nieprzestrzeganie przepisów ustawy w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości
FA 2233Kara pieniężna 25.758 zł.Dwa skontrolowane badania nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 83 uobr naruszając art. 83 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 84 uobr, ponieważ akta badania nie umożliwiają dokonania oceny, że sprawozdanie z badania zwiera prawidłową opinię biegłego rewidenta o tym, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.Teresa Kuc BIURO KSIĘGOWE-BIEGŁY REWIDENT21.06.2027
31.12.202104.06.2022art.. 182 ust. 1 pkt:
11 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdania z badania;
21 – nieprzestrzeganie przepisów ustawy w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości
FA 3061Kara pieniężna 7.000,- złSkontrolowane sprawozdanie z badania ustawowego nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 83 uobr (naruszenie art. 83 ust. 3 pkt 8 w związku z art. 84)FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.04.06.2027
28.01.202209.03.2022art. 182 ust. 1 pkt 20 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnejFirma audytorskaKara upomnieniaOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej09.03.2027
31.12.202112.02.2022art.. 182 ust. 1 pkt 11 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdania z badaniaFirma audytorska nr 2647Kara pieniężna 8945 zł„m-Audyt” Magdalena Merwart12.02.2027
31.12.202110.02.2022art.. 182 ust. 1 pkt 11 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdania z badaniaFirma audytorska nr 1882Kara pieniężna 6000 złCzesław Pniewski „Kancelaria Audyt” 10.02.2027
31.12.202105.02.2022art. 182 ust. 1 pkt:
3 – przeprowadzenie badania z naruszeniem wymogów określonych w ustawie dotyczących zawodowego sceptycyzmu i niezależności (art. 69 ust. 2, 5, 6, 9 pkt 3 i 7);
10 – naruszenie przepisów w zakresie kontroli jakości wykonania zlecenia;
11 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdania z badania
Firma audytorska nr 3872Kara pieniężna 25000 złMarcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia 05.02.2027
31.12.202111.02.2022art. 182 ust. 1 pkt:
7 – niezłożenie przed przystąpieniem do badania oświadczenia w sprawie niezależności;
11 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdania z badania;
21 – nieprzestrzeganie przepisów ustawy w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości.
Firma audytorska nr 2631Kara pieniężna 5200 złKBR AUDYTOR Kancelaria Biegłego Rewidenta mgr. inż. Mieczysław Kulik 11.02.2027
29.12.20214.01.2022art. 182 ust. 1 pkt 18Firma audytorska nr 535Kara skreślenia z listy firma audytorskichBJM Sp. z o.o.4.01.2027
28.12.202104.02.2022art. 182 ust. 1 pkt 11 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdania z badania. Firma audytorska nr 2220Kara pieniężna 8000 złBiuro Audytorsko-Rachunkowe Krystyna Suszyńska-Parafiniuk 04.02.2027
28.12.202103.02.2022art. 182 ust. 1 pkt:
7- niezłożenie przed przystąpieniem do badania oświadczenia w sprawie niezależności;
21 – nieprzestrzeganie przepisów ustawy w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości;
22 – nieprzestrzeganie obowiązku zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich.
Firma audytorskaKara upomnieniaOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej03.02.2027
31.01.202110.02.2022art. 182 ust. 1 pkt 23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru.Firma audytorskaKara pieniężna 750 zł Organ nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej10.02.2027
23.12.202131.01.2022art. 182 ust. 1 pkt 21 – nieprzestrzeganie przepisów ustawy w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości.Firma audytorskaKara upomnieniaOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej31.01.2027
10.12.202131.01.2022art. 182 ust. 1 pkt:
23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru;
28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.
Firma audytorskaKara pieniężna 6400 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej31.01.2027
07.12.202114.01.2022art. 182 ust. 1 pkt:
7 – niezłożenie przed przystąpieniem do badania oświadczenia w sprawie niezależności
11 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdania z badania;
21 – nieprzestrzeganie przepisów ustawy w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości.
Firma audytorska nr 1530Kara pieniężna 2640 złKancelaria Biegłych Rewidentów „Stadar” Sp. z o.o.14.01.2027
03.12.202110.01.2022art. 182 ust. 1 pkt 21 – nieprzestrzeganie przepisów ubr w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości.Firma audytorska nr 3695Kara pieniężna 22243 złAK Audyt Sp. z o.o.10.01.2027
29.11.202103.01.2022art. 182 ust. 1 pkt:
11 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdania z badania
21 – nieprzestrzeganie przepisów ustawy w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości;
Firma audytorskaKara pieniężna
8000 zł
Organ nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej03.01.2027
29.11.202103.01.2022art. 182 ust. 1 pkt:
11 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdania z badania
21 – nieprzestrzeganie przepisów ustawy w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości;
Firma audytorskaKara pieniężna 4000 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej03.01.2027
29.11.202120.01.2022art. 182 ust. 1 pkt:
23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru;
28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.
Firma audytorskaKara pieniężna
480 zł
Organ nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej20.01.2027
29.11.202104.01.2022art. 182 ust. 1 pkt:
23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru;
28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.
Firma audytorskaKara pieniężna 750 zł Organ nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej04.01.2027
29.11.202106.01.2022art. 182 ust. 1 pkt:
23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru;
28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.
Firma audytorskaKara pieniężna 750 zł Organ nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej06.01.2027
25.11.202103.01.2022art. 182 ust. 1 pkt:
23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru;
28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.
Firma audytorskaKara pieniężna 200 zł Organ nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej03.01.2027
10.11.202117.12.2021art. 182 ust. 1 pkt 28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014. Firma audytorskaKara pieniężna 1830 zł Organ nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej17.12.2026
04.11.202124.12.2021art. 182 ust. 1 pkt:
23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru.
28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.
Firma audytorskaKara pieniężna 960 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej24.12.2026
03.11.202127.12.2021art. 182 ust. 1 pkt 23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru.Firma audytorskaKara pieniężna 2340 zł Organ nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej27.12.2026
03.11.202127.12.2021art. 182 ust. 1 pkt 28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.Firma audytorskaKara pieniężna 750 zł Organ nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej27.12.2026
29.10.2021 09.12.2021art. 182 ust. 1 pkt:
23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru;
28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.
Firma audytorskaKara upomnieniaOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej09.12.2026
25.10.202129.11.2021art. 182 ust. 1 pkt:
23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru;
28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.
Firma audytorskaKara pieniężna 750 zł Organ nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej29.11.2026
22.10.202115.12.2021art. 182 ust. 1 pkt 23 – nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru.Firma audytorskaKara pieniężna 750 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej15.12.2026
19.10.202122.11.2021art. 182 ust. 1 pkt 21 – nieprzestrzeganie przepisów w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakościFirma audytorskaKara upomnieniaOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej22.11.2026
18.10.202113.12.2021art. 182 ust. 1 pkt 28 – niewypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.Firma audytorskaKara pieniężna 750 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej13.12.2026
01.10.202108.11.2021art. 182 ust. 1 pkt 28 – nie wypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.Firma audytorskaKara pieniężna 2030 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej08.11.2026
24.09.20215.11.2021 r. art. 182 ust. 1 pkt:
15 – nie przestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia 537/2014, dotyczącego sporządzania, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości oraz informowania właściwego organu o tej publikacji;
22 – nie przestrzeganie obowiązku terminowego zgłaszania zmian danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich;
28 – nie wypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.
Firma audytorskaZakaz badań na okres 1 roku + podanie do publicznej wiadomości nazwy wraz z nr pod którym FA jest wpisana na listęAntoni Tekieli Firma Księgowa, nr na liście FA 6265.11.2026
21.09.202128.10.2021art. 182 ust. 1 pkt 23 – nie przestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru.Firma audytorskaKara pieniężna 750 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej28.10.2026
07.09.202114.10.2021art. 182 ust. 1 pkt:
19 – prowadzenie działalności w obszarach innych niż dopuszczone ustawą ubr;
21 – nie przestrzeganie przepisów ubr w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości;
22 – nie przestrzeganie obowiązku terminowego zgłaszania zmian danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich;
28 – nie wypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 ubr oraz art. 14 rozporządzenia 537/2014.
Firma audytorskaKara pieniężna
12 616 zł
Adrian Kruszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AK Audyt Adrian Kruszewski, numer 3230 na liście firma audytorskich14.10.2026
26.08.202107.10.2021art. 182 ust. 1 pkt 23 – nie przestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru.Firma audytorskaKara pieniężna 5790 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej07.10.2026
23.08.202115.10.2021art. 182 ust. 1 pkt 23 – nie przestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru.Firma audytorskaKara pieniężna 500 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej15.10.2026
29.07.202102.08.2021art. 182 ust. 1 pkt 13 – nie przestrzeganie obowiązków w zakresie przekazywania określonych przepisami informacji, dotyczących badanych jednostek zainteresowania publicznego, do KNF lub PANA.Firma audytorskaKara upomnieniaOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej02.08.2026
09.07.202130.08.2021art. 182 ust. 1 pkt 23 – nie przestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru.Firma audytorskaKara pieniężna
500 zł
Organ nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej30.08.2026
09.07.202123.08.2021art. 182 ust. 1 pkt 23 – nie przestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru.Firma audytorskaKara upomnieniaOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej23.08.2026
30.06.202109.08.2021art. 182 ust. 1 pkt 23 – nie przestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru.Firma audytorskaKara pieniężna 1520 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej09.08.2026
30.06.202120.08.2021art. 182 ust. 1 pkt 23 – nie przestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru.Firma audytorskaKara pieniężna 2400 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej20.08.2026
30.06.2021 06.08.2021art. 182 ust. 1 pkt:
15 – nie przestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia 537/2014, dotyczącego sporządzania, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości oraz informowania właściwego organu o tej publikacji;
22 – nie przestrzeganie obowiązku terminowego zgłaszania zmian danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich.
Firma audytorskaKara pieniężna
5 000,00 zł
Organ nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej06.08.2026
30.06.202109.08.2021art. 182 ust. 1 pkt 23 – nie przestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru.Firma audytorskaKara pieniężna 1220 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej 09.08.2026
15.06.2021
(decyzja I instancji)

30.09.2021
(decyzja utrzymująca w mocy decyzję z 15.06.2021)
05.11.2021art. 182 ust. 1 pkt: 1 – nieprzestrzeganie wymogów dotyczących wynagrodzenia za badanie oraz limitów wynagrodzenia za usługi dozwolone niebędące badaniem;
11 – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdania z badania;
21 – nieprzestrzeganie przepisów w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości.
Firma audytorskaKara pieniężna 2000 złOrgan nie postanowił o podaniu do publicznej wiadomości danych firmy audytorskiej05.11.2026
31.12.2020 13.02.2021art. 182 ust. 1 pkt 16 – nieprzestrzeganie przepisów dot. rotacji firmy audytorskiejfirma audytorskaKara pieniężna
17.000 zł
Zespół Biegłych Rewidentów
„Widok-II” Sp. z o.o.
FA nr 1025
13.02.2026
31.12.2020 13.02.2021art. 182 ust. 1 pkt 16 – nieprzestrzeganie przepisów dot. rotacji firmy audytorskiejosoba, o której mowa w art. 182 ust. 2 uobrKara pieniężna
4.000 zł.
Maciej Kołodziejczak13.02.2026

Informacja o prawomocnych karach administracyjnych nałożonych przez PANA na podstawie „uob” z dnia 7 maja 2009 r.

Komunikat dotyczący podania do publicznej wiadomości informacji o nałożeniu kary zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej na okres 3 lat.

Komunikat o nałożeniu kary administracyjnej na firmę audytorską AUDYT Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena Kwiecińska

Informacja o prawomocnych karach administracyjnych nałożonych przez KNA na podstawie „uob” z dnia 11 maja 2017 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego, która z dniem 1 stycznia 2020 r. stała się następcą prawnym Komisji Nadzoru Audytowego poniżej publikuje informacje:

  1. za 2019 r., które nie zostały zawarte na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – w zakładce dotyczącej Komisji Nadzoru Audytowego (https://www.gov.pl/web/finanse/wykaz-kar-administracyjnych) – w sprawie podania do publicznej wiadomości po uprawomocnieniu się decyzji nakładających kary administracyjne wobec firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego i osób, o których mowa w art. 182 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach ustawy z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1421, z późn. zm., dalej: „uob”):
Lp.Data wydania i uprawomocnienia się decyzjiInformacja o naruszeniu popełnionym przez firmę audytorską lub osobę, o której mowa w art. 182 ust. 2 uobRodzaj nałożonej kary za naruszenieNazwa firmy audytorskiej lub imię i nazwisko osoby, o której mowa w art. 182 ust. 2 uob w stosunku do których wydana została decyzja o nałożeniu kary
3323.10.2019 r.
23.06.2020 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości), naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Kara pieniężna w kwocie 5000 złotychKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
3220.12.2019 r.
04.02.2020 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości), naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Kara pieniężna w kwocie 3600 złotychKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
3123.10.2019 r.
30.11.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem
zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości
KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
307.08.2019 r.
28.09.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014).Upomnienie wraz z nakazem
zaprzestania określonego postępowania i
powstrzymania się od niego w przyszłości
KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2907.08.2019 r.
19.09.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości), naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Kara pieniężna w kwocie 11 582 złoteKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
287.08.2019 r.
28.09.2019 r
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob raz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014).Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2710.07.2019 r.
20.08.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob).Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2610.07.2019 r.
20.08.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości), naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2510.07.2019 r.
17.08.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości), naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2410.07.2019 r.
20.08.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2310.07.2019 r.
20.08.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2203.06.2019
11.07.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
  1. zawarte na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – w zakładce dotyczącej Komisji Nadzoru Audytowego (https://www.gov.pl/web/finanse/wykaz-karadministracyjnych) – w sprawie podania do publicznej wiadomości po uprawomocnieniu się decyzji nakładających kary administracyjne wobec firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego i osób, o których mowa w art. 182 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1421, z późn. zm., dalej: „uob”):
Lp.Data wydania i uprawomocnienia się decyzjiInformacja o naruszeniu popełnionym przez firmę audytorską lub osobę, o której mowa w art. 182 ust. 2 uobRodzaj nałożonej kary za naruszenieNazwa firmy audytorskiej lub imię i nazwisko osoby, o której mowa w art. 182 ust. 2 uob w stosunku do których wydana została decyzja o nałożeniu kary
21.03.06.2019
18.07.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
20.13.05.2019 r.
19.06.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
19.13.05.2019 r.
20.06.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
18.28.03.2019 r.
24.05.2019 r
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Kara pieniężna w kwocie 7000 złotychKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
17.20.12.2018 r.
09.05.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
16.21.03.2019 r.
10.05.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Zakaz przeprowadzania badań na okres jednego roku licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – od 25 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2020 rContinuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., nr 3644, pod którym firma audytorska jest wpisana na listę.
15.13.02.2019 r.
02.04.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
14.13.02.2019 r.
26.03.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
13.13.02.2019 r.
29.03.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
12.23.01.2019 r.
07.03.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
11.23.01.2019 r.
05.03.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
10.23.01.2019 r.
05.03.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
9.20.12.2018 r.
19.02.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
8.23.01.2019 r.
28.02.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
7.20.12.2018 r.
14.02.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
6.20.12.2018 r.
05.02.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
5.20.12.2018 r.
02.02.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
4.20.12.2018 r.
02.02.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
3.30.11.2018 r.
12.01.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
2.30.11.2018 r.
10.01.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust.1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
1.30.10.2018 r.
08.12.2018 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 21 ppkt a uob (nieprzestrzeganie określonych przepisów w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości, w tym nieposiadania lub nie wdrożenia polityk, procedur, rozwiązań i mechanizmów, o których mowa w przepisach uob)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.