Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Misja

Opierając się na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu, sprawdzonej metodologii i międzynarodowych standardach, Polska Agencja Nadzoru Audytowego sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego dba o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i obrotu gospodarczego.

Wizja

Polska Agencja Nadzoru Audytowego jest niezależną instytucją, która koncentruje swoje działania na budowie zaufania do informacji finansowej.

Działając w interesie publicznym Polska Agencja Nadzoru Audytowego dąży do zapewnienia najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.

Podstawy działania

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. PANA jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów.
Nadzór nad działalnością PANA sprawuje Minister Finansów, między innymi poprzez powoływanie i odwoływanie organów PANA, nadanie jej statutu oraz zatwierdzanie planu finansowego oraz sprawozdania finansowego

Struktura organizacyjna

Kierownictwo

Jacek Gdański, prezes

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego od 31 stycznia 2024 r.

Ukończył skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Real Estate Economics and Finance w The London School of Economics and Political Science (LSE).

W latach 1999-2007 pracował w Ministerstwie Finansów jako radca ministra i zastępca dyrektora Departamentu Rachunkowości. Był menedżerem w instytucjach publicznych oraz spółkach prawa handlowego. Pełnił funkcję zastępcy prezesa Zarządu ds. Finansowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był prezesem zarządu Polski Gaz TUW oraz członkiem zarządu PHN S.A. Zasiadał także w radach nadzorczych oraz komitetach audytu jednostek zainteresowania publicznego.

Jest biegłym rewidentem. Był członkiem Komisji Nadzoru Audytowego (2017-2020) oraz członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości (I, II i III kadencja).

Szachowy arcymistrz międzynarodowy FIDE, wielokrotny reprezentant i mistrz Polski w szachach. Biegle włada językiem angielskim, rosyjskim i szwedzkim.

Justyna Adamczyk, zastępca prezesa

Od początku swojej kariery zawodowej związana z rachunkowością i rewizją finansową.

Od 1 lipca 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, wcześniej wieloletni zastępca dyrektora Departamentu Budżetu Państwa i główny księgowy Budżetu Państwa. Była przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości oraz członkiem Komisji Nadzoru Audytowego.

Ma doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości przedsiębiorstw o różnych profilach działalności, a także w zarządzaniu różnymi projektami IT.

Jest absolwentką Wydziału Finanse i Statystyka Szkoły Głównej Handlowej, kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka w zakresie przetwarzania danych i rachunkowości.

Jest biegłym rewidentem i wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w zakresie rachunkowości oraz autorką artykułów z tego zakresu.

Pełniła funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

struktura agencji

Komórki organizacyjne

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Realizuje zadania związane z zapewnieniem warunków do współpracy Agencji z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, w zakresie spraw dotyczących nadzoru publicznego i standardów.

Zastępca dyrektora: Bogusław Budziński

Kontakt z departamentem - tel. 532 665 129

Departament Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej

Odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej działań prowadzonych przez Agencję, realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych, administracyjnych lub egzekucyjnych.

Dyrektor: Mariola Dąbrowska

Kontakt z departamentem - tel. 532 665 123

Departament Nadzoru nad Samorządem Zawodowym i Firmami Audytorskimi

Realizuje zadania związane z prowadzeniem listy firm audytorskich, sprawozdawczością firm audytorskich oraz prowadzeniem postępowań dotyczących wpisów albo skreśleń jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.

Dyrektor: Agata Suskiewicz-Jach

Kontakt z departamentem - tel. 538 504 134, 539 674 728

Samodzielne stanowisko pracy do spraw zgodności procedur i systemów

Ewa Wolska
tel. 538 504 129

Departament Kontroli

Odpowiada za zadania związane z kontrolą firm audytorskich oraz monitorowaniem i weryfikacją realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zastępca dyrektora: Małgorzata Kutera

Zastępca dyrektora: Anna Romanowska

Kontakt z departamentem - tel. 539 674 703

Biuro Prezesa

Zapewnia warunki działania i funkcjonowania Agencji w obszarze organizacji, zamówień publicznych, obsługi finansowej i księgowej. Odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi i realizację obowiązków pracodawcy, prowadzi rekrutacje, kształtuje politykę wynagrodzeń.

Dyrektor: Anna Gałęzowska

Kontakt z departamentem - tel. 532 564 248

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw komunikacji i edukacji

Wykonuje zadania związane z działalnością edukacyjną, promocyjną, komunikacyjną i informacyjną.

Koordynator: Katarzyna Pokrop

Kontakt z zespołem - tel. 880 761 354

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Odpowiada za sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ewa Wolska
e-mail: iod@pana.gov.pl
tel. 538 504 129

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony informacji niejawnych, realizacji pozamilitarnych zadań obronnych oraz zarządzania kryzysowego

Jarosław Jurkiewicz
tel. 538 504 135

Rada Agencji

W skład II kadencji Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wchodzą następujące osoby:

  • Jacek Gdański, prezes
  • Justyna Adamczyk, zastępca prezesa
Członkowie:
  • Joanna Stachura – przedstawiciel Ministra Finansów;
  • Marta Niżałowska-Pactwa – przedstawiciel Ministra Finansów;
  • Wojciech Kutyła – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
  • Marcin Mikołajczyk – przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Magdalena Wysocka – przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Joanna Wielgórska-Leszczyńska – przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
  • Piotr Kamiński – przedstawiciel organizacji pracodawców;
  • Adam Młodkowski – przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.