Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Misja

Opierając się na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu, sprawdzonej metodologii i międzynarodowych standardach, Polska Agencja Nadzoru Audytowego sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego dba o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i obrotu gospodarczego.

Wizja

Polska Agencja Nadzoru Audytowego jest niezależną instytucją, która koncentruje swoje działania na budowie zaufania do informacji finansowej.

Działając w interesie publicznym Polska Agencja Nadzoru Audytowego dąży do zapewnienia najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.

Podstawy działania

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. PANA jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów.
Nadzór nad działalnością PANA sprawuje Minister Finansów, między innymi poprzez powoływanie i odwoływanie organów PANA, nadanie jej statutu oraz zatwierdzanie planu finansowego oraz sprawozdania finansowego

Struktura organizacyjna

Kierownictwo

Marcin Obroniecki, Prezes

Ukończył finanse i strategię w Instytucie Nauk Politycznych (Sciences Po) w Paryżu oraz finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach programu podwójnego dyplomu. Obecnie doktorant w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia.

W latach 2016-2020 pracował w Ministerstwie Finansów na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Odpowiadał tam m.in. za regulacje w zakresie rynku kapitałowego i systemów płatniczych oraz za przygotowanie rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Od września 2018 r. do kwietnia 2019 r. był przedstawicielem Ministra Finansów w Komisji Nadzoru Finansowego. Przed pracą w administracji publicznej zdobywał doświadczenie w sektorze finansowym oraz współtworzył start-up w branży energetycznej.

Autor kilku publikacji naukowych i współautor pierwszej na polskim rynku monografii na temat działalności inwestycyjnej państwowych funduszy majątkowych (ang. sovereign wealth funds).

Mówi biegle po angielsku, francusku i hiszpańsku.

Justyna Adamczyk, Zastępca Prezesa

Od początku swojej kariery zawodowej związana z rachunkowością i rewizją finansową.

Od 1 lipca 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, wcześniej wieloletni Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu Państwa i Główny Księgowy Budżetu Państwa. Była Przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości oraz członkiem Komisji Nadzoru Audytowego.

Ma doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości przedsiębiorstw o różnych profilach działalności, a także w zarządzaniu różnymi projektami IT.

Jest absolwentką Wydziału Finanse i Statystyka Szkoły Głównej Handlowej, kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka w zakresie przetwarzania danych i rachunkowości.

Jest biegłym rewidentem i wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w zakresie rachunkowości oraz autorką artykułów z tego zakresu.

Pełniła funkcję Pełnomocnika do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

struktura agencji

Komórki organizacyjne

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Realizuje zadania związane z zapewnieniem warunków do współpracy Agencji z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, w zakresie spraw dotyczących nadzoru publicznego i standardów.

Departament Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej

Odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej działań prowadzonych przez Agencję, realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych, administracyjnych lub egzekucyjnych.

Departament Nadzoru nad Samorządem Zawodowym i Firmami Audytorskimi

Realizuje zadania związane z prowadzeniem listy firm audytorskich, sprawozdawczością firm audytorskich oraz prowadzeniem postępowań dotyczących wpisów albo skreśleń jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.

Samodzielne stanowisko pracy do spraw zgodności procedur i systemów

Wykonuje zadania w zakresie zgodności wewnętrznych procedur i systemów oraz kontroli wewnętrznej.

Departament Kontroli

Odpowiada za zadania związane z kontrolą firm audytorskich oraz monitorowaniem i weryfikacją realizacji zaleceń pokontrolnych.

Biuro Prezesa

Zapewnia warunki działania i funkcjonowania Agencji w obszarze organizacji, zamówień publicznych, obsługi finansowej i księgowej. Odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi i realizację obowiązków pracodawcy, prowadzi rekrutacje, kształtuje politykę wynagrodzeń.

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw komunikacji i edukacji

Wykonuje zadania związane z działalnością edukacyjną, promocyjną, komunikacyjną i informacyjną.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Odpowiada za sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych

e-mail: iod@pana.gov.pl

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony informacji niejawnych, realizacji pozamilitarnych zadań obronnych oraz zarządzania kryzysowego

Rada agencji

W skład I kadencji Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wchodzą następujące osoby:
  • Pan Marcin Obroniecki, prezes
  • Pani Justyna Adamczyk, zastępca prezesa
Członkowie:
  • Pani Katarzyna Przewalska, przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych
  • Pani Aleksandra Ostapiuk, przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych
  • Pan Marcin Mikołajczyk, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego
  • Pani Magdalena Wysocka, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego
  • Pan Tomasz Janik, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości
  • Pani Joanna Wielgórska-Leszczyńska, przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
  • Pan Piotr Kamiński, przedstawiciel organizacji pracodawców
  • Pan Jacek Fotek, przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.