Zasady przyznawania patronatów

Polska Agencja Nadzoru Audytowego sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Swoje działania koncentruje na budowie zaufania do informacji finansowej.
Działając w interesie publicznym Polska Agencja Nadzoru Audytowego dąży do zapewnienia najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych, usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe oraz usług pokrewnych, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i obrotu gospodarczego.
Aby uzyskać patronat PANA nad organizowanym przez Państwa wydarzeniem, należy wypełnić zamieszczony poniżej wniosek i przesłać go na adres e-mail: pana@pana.gov.pl
Wniosek patronacki
Informujemy, że każdy wniosek o przyznanie patronatu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oceniany jest indywidualnie, w zależności od charakteru wydarzenia, organizatora oraz grupy docelowej.

Imprezy objęte patronatem PANA

Konferencja „Badanie prawidłowości prowadzonych elektronicznie ksiąg rachunkowych – wybrane zagadnienia” zorganizowana przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie