Polska Agencja Nadzoru Audytowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pana.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 15-10-2021.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04-01-2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne ponieważ:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść i kształt,
  • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,

Na stronie internetowej znajdują się filmy, które nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących. Napisy będą dodawane z uwzględnieniem istniejących możliwości.

Z uwagi na czasowe ograniczenia systemowe serwisu elementy treści nie zostały oznaczone znacznikiem lang. Będą one dodawane z uwzględnieniem istniejących możliwości.

Serwis nie ma możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.

Dokumenty archiwalne dotyczące Komisji Nadzoru Audytowego, której sukcesorem jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego nie są opublikowane na stronie. Jeśli potrzebujesz do nich dostępu, skontaktuj się z nami bądź skorzystaj ze stron:

Zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia. Opisy będą sukcesywnie uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Dziób, mateusz.dziob@pana.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 428 24 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojście piesze

Budynek Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zlokalizowany jest na warszawskiej Woli przy ulicy Kolejowej 1.

Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne i wejście z tyłu budynku, oba od ulicy Kolejowej.

Do wejścia głównego prowadzi szeroki (2,00 m) ciąg pieszy pozwalający na swobodne minięcie się dwóch wózków, jego nawierzchnia jest w dobrym stanie techniczny, wykonana z materiałów nie powodujących trudności w poruszaniu się. W obrębie dojścia brak barier architektonicznych takich jak krawężniki, uskoki, różnice poziomów. Zapewniono dostęp do budynku z poziomu gruntu (brak pochylni, najazdów, schodów zewnętrznych).

Do wejścia tylnego prowadzi ciąg pieszy pozwalający na swobodne wyminięcie się wózka i pieszego (1,70 m), jego nawierzchnia jest w dobrym stanie techniczny, wykonana z materiałów nie powodujących trudności w poruszaniu się. W obrębie dojścia brak barier architektonicznych takich jak krawężniki, uskoki, różnice poziomów. Zapewniono dostęp do budynku z poziomu gruntu (brak pochylni, najazdów, schodów zewnętrznych).

Dojazd komunikacją publiczną

W pobliżu budynku zlokalizowane są 2 przystanki komunikacji publicznej:

  • Kolejowa – obsługujący linie 7, 103, 150, 750, odległość od budynku 190 m
  • Brylowska – obsługujący linię 103, odległość od budynku 350 m

Dojazd komunikacją prywatną

W budynku na kondygnacji -1 znajduje się parking podziemny z wyznaczonymi (dwoma) miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku

Wejście główne jest jasno oświetlone i oznaczone tablicą z nazwą Instytucji. Drzwi wejściowe o szerokości 1,90 m bez progu. Zarówno przed jak i za drzwiami zapewniono odpowiednią przestrzeń manewrową.

Wejście tylne jest jasno oświetlone, drzwi wejściowe o szerokości 1,08 m z progiem o wysokości 10mm. Zarówno przed jak i za drzwiami zapewniono odpowiednią przestrzeń manewrową.

Hol główny (na parterze) jest jasno oświetlony, urządzony w sposób nie powodujący trudności w poruszaniu się.

Pomieszczenia zajmowane przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego mieszczą się na poziomi +3, dostęp na wyższe kondygnację możliwy z wykorzystaniem klatki schodowej i dźwigu osobowego.

Komunikacja pionowa

Klatka schodowa zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie szybu windowego, schody o wysokości i szerokości stopnia powodującej niedogodności w korzystaniu, szerokość biegu schodów powyżej 1,20 m. Poręcz jednostronna zamontowana na wysokości 1,10 m (brak poręczy od strony ściany). Stopnie nie oznaczone kontrastowo, spoczniki o wymiarach zapewniających wygodne i bezpieczne korzystanie.

Winda z kabiną nieprzelotową o wymiarach pozwalających na swobodne korzystanie przez użytkowników wózków. Przyciski paneli stertowania wypukłe, przyciski pięter oznaczone w języku Braille’a. Winda wyposażona w sygnalizacje świetlną i głosową informującą o numerze piętra na którym się znajduje.

Komunikacja pozioma

Drzwi prowadzące z holu na poziomie +3 do pomieszczeń zajmowanych przez PANA mają szerokość pozwalającą na przejechanie wózkiem, w drzwiach brak progu.

Korytarze na poziomie +3 zapewniają możliwość swobodnego przejazdu wózkiem, nie są zawężone przez żadne przeszkody. W przypadku zmiany kierunku korytarza o 90 stopni zapewniono odpowiednią przestrzeń manewrową. W ramach jednej kondygnacji brak różnic poziomów. Zastosowanie materiały wykończeniowe nie odbijają światła i mają właściwości antypoślizgowe. Podłogi skontrastowane w stosunku do ścian.

Pomieszczenia

Poczekalnia urządzona w sposób logiczny i przewidywalny z zachowaniem ciągów komunikacyjnych. Wszystkie elementy wymagające obsługi przez użytkownika umieszczono na odpowiedniej wysokości.

Szatnia zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do pomieszczeń PANA, kierunek dojścia jest wyraźnie oznaczony. Wieszaki umieszono na trzech różnych wysokościach co umożliwia korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach i niskiego wzrostu.

Toaleta dostępna na piętrze zajmowanym przez PANA, oznaczona prawidłowym znakiem graficznym.

Drzwi o szerokości 0,90 m umożliwiające wjazd wózkiem, przestrzeń manewrowa o niewystarczających wymiarach (1,31 x 1,73 m). Transfer na miskę ustępową wyłącznie przedni (brak odpowiedniej przestrzeni transferu z obu stron miski), miska ustępowa wyposażona w obustronne pochwyty, brak pochwytów przy umywalce. Wszystkie podajniki umieszczono na odpowiedniej wysokości. Toaleta wyposażona w instalację alarmową.

Alternatywne formy komunikacji

Instytucja nie posiada pętli indukcyjnej ( ani innych systemów wspomagania słuchu), możliwa jest obsługa w PJM (bez konieczności wcześniejszego umawiania się).

Ewakuacja z budynku

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja odbywa klatką schodową.