preloader

Spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich 30.09.2021 r.

30 września, z inicjatywy Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) Marcina Obronieckiego odbyło się zdalne spotkanie kierownictwa Agencji z przedstawicielami blisko 300 polskich firm audytorskich. Prezes wraz ze współpracownikami przedstawili zasady działania oraz najważniejsze cele i plany Agencji. Podczas dyskusji omówiono zgłoszone zagadnienia dotyczące wyzwań…

 Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2021 roku

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2021 roku

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, dalej: „ustawa”) firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) za dany rok kalendarzowy w wysokości stanowiącej iloczyn stawki…

 Komunikat w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie

Komunikat w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie

W związku z powziętymi przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego informacjami o wystąpieniu przypadków przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, posiadającego status1 „niewykonujący zawodu”, w imieniu podmiotu gospodarczego do tego nieuprawnionego, tj. niebędącego firmą audytorską, Agencja podkreśla jak ważna i niezbędna jest weryfikacja wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie. Agencja przypomina,…

 Informacja prasowa – Roczne sprawozdanie PANA za 2020 rok

Informacja prasowa – Roczne sprawozdanie PANA za 2020 rok

Nowa jakość nadzoru publicznego nad audytem – podsumowanie rocznej działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)za rok 2020.  PANA opublikowała sprawozdanie po pierwszym roku działalności. Od 1 stycznia 2020 r. PANA wykonuje nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w Polsce.  Głównym celem nadzoru sprawowanego przez PANA jest…

Skip to content