Warszawskie spotkanie podgrupy ds. dochodzeń Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA) / Warsaw Meeting of the Enforcement Sub-group of the Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB)

24 i 25 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie podgrupy ds. dochodzeń Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA). Celem prac ww. podgrupy jest wymiana informacji pomiędzy członkami organizacji i dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie prowadzonych dochodzeń i nakładanych sankcji wobec firm audytorskich oraz biegłych rewidentów. W trakcie…

 Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Komendantem Głównym Policji

Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Komendantem Głównym Policji

2 grudnia 2022 r. w Komendzie Głównej Policji (KGP) zawarte zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Komendantem Głównym Policji. Porozumienie podpisali Marcin Obroniecki Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) oraz działający z pełnomocnictwa Komendanta Głównego Policji Dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp.…

Sprawozdanie roczne

Uwaga! Sprawozdanie za rok 2021 można składać w systemie STREFA przez zakładkę Formularze Szanowni Państwo, Firmy audytorskie przekazują sprawozdania roczne, o których mowa art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”…

Zatwierdzenie przez Radę PANA uchwały KRBR przyjmującej krajowy standard badania sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (ESEF)

22 grudnia 2021 r. Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przyjęła uchwałę nr 39/I/2021 zatwierdzającą uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1975/32a/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3001PL. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przyjęcie…

Podsumowanie seminarium GPW “Najważniejsze czynniki wpływające na jakość sprawozdania finansowego i usług rewizji finansowej”

2 grudnia 2021 roku dobyło się seminarium on-line dla spółek z NewConnect i ASO Catalyst oraz Autoryzowanych Doradców „Obowiązki informacyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu”, zorganizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podczas seminarium omawiano przede wszystkim najważniejsze kwestie dotyczące sprawozdawczości okresowej, w tym obowiązek sporządzania, badania…

Nowe formularze w systemie STREFA

Szanowni Państwo, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że w ramach usprawnienia, a zarazem ułatwienia firmom audytorskim kontaktu z organem nadzoru,  uruchamia w Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA – nowe formularze: Wniosek o wpis na listę firm audytorskich, Wniosek o zmianę (aktualizacja) danych na liście firm audytorskich– nowy…

Skip to content