Warszawskie spotkanie podgrupy ds. dochodzeń Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA) / Warsaw Meeting of the Enforcement Sub-group of the Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB)

24 i 25 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie podgrupy ds. dochodzeń Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA).
Celem prac ww. podgrupy jest wymiana informacji pomiędzy członkami organizacji i dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie prowadzonych dochodzeń i nakładanych sankcji wobec firm audytorskich oraz biegłych rewidentów. W trakcie spotkania została omówiona realizacja planu pracy podgrupy oraz dokonano oceny osiągniętych celów w 2022 roku. Zaplanowana została organizacja działań na nadchodzący rok w oparciu o plan działania, zatwierdzony przez KEONA na posiedzeniu plenarnym w dniu 4 listopada 2022 r. Część spotkania miała także charakter warsztatowy i skupiała się na studium zagadnień dotyczących postępowań dyscyplinarnych.
Tym samym zakończył się pierwszy rok pracy podgrupy ds. dochodzeń pod przewodnictwem Agnieszki Koprowskiej – przedstawicielki Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Warsaw Meeting of the Enforcement Sub-group of the Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB)

The meeting of the Enforcement Sub-group (ENF SG) of the Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) was held on 24th and 25th November 2022 in Warsaw.
The purpose of ENF SG’s work is to exchange information between the members of the mentioned above organisation and to share best practices on investigations and sanctions imposed on audit firms and auditors. During the meeting, the implementation of the ENF SG work plan was discussed and the assessment of goals achieved in 2022 was made. The organisation of activities for the coming year was planned, based on the work plan approved by the CEAOB at its plenary meeting held on 4th November 2022. Part of the meeting also had a workshop character and focused on the study of issues concerning disciplinary proceedings.
This concluded the first year of work of the Enforcement Sub-group chaired by Agnieszka Koprowska, CEAOB a representative of the Polish Agency for Audit Oversight.

Skip to content