Zatwierdzenie przez Radę PANA uchwały KRBR przyjmującej krajowy standard badania sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (ESEF)

22 grudnia 2021 r. Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przyjęła uchwałę nr 39/I/2021 zatwierdzającą uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1975/32a/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3001PL. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przyjęcie Krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3001PL jest reakcją na potrzeby rynku i stanowi cenne wsparcie dla firm audytorskich oraz biegłych rewidentów. Jest to również ważny krok we wdrażaniu w polskiej sprawozdawczości wymogów ESEF (w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815).

Uchwała nr 39/I/2021 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 22 grudnia 2021 r.

Pełna treść uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1975/32a/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3001PL dostępna będzie na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Skip to content