Współpraca z instytucjami nadzoru o zasięgu międzynarodowym

  • Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego – CEAOB

Na mocy art. 30 rozporządzenia UE nr 537/2014, powołany został w 2016 r. Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego – KEONA (ang. Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB). Komitet zastąpił Europejską Grupę Organów Nadzoru nad Biegłymi Rewidentami (ang. European Group of Auditors’ Oversight Bodies – EGAOB) oraz przejął działania prowadzone w ramach Europejskiej Grupy Kontroli Badań (ang. European Audit Inspection Group – EAIG). Przekształcenie oznacza rozszerzenie współpracy na poziomie europejskim o działania koordynacyjne w zakresie nadzoru sprawowanego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Ze strony Polski członkiem KEONA jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego. PANA bierze aktywny udział w pracach grup i zespołów działających w ramach Komitetu, a celem tych działań jest wymiana informacji i doświadczeń z zakresu nadzoru oraz wypracowanie wspólnego stanowiska.

Więcej: Strona internetowa CEAOB (link otwiera okno w innym serwisie)

 

  • Międzynarodowe Forum Niezależnych Regulatorów Audytu – IFIAR

W kwietniu 2020 r. Polska Agencja Nadzoru Audytowego stała się członkiem Międzynarodowego Forum Niezależnych Regulatorów Audytu – IFIAR (ang. International Forum of Independent Audit Regulators).

IFIAR jest to forum współpracy o zasięgu globalnym, którego członkami są organy nadzoru publicznego nad rewizją finansową z kilkudziesięciu państw, w tym z ponad dwudziestu organów działających w Europie. Organizacja ma na celu przede wszystkim wymianę wiedzy w zakresie spraw związanych z działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz wymianę doświadczeń w zakresie praktycznych aspektów działalności organów nadzoru publicznego, w tym w zakresie kontroli firm audytorskich. Stanowiska zajmowane przez organizację nie mają charakteru prawnie wiążącego dla jej członków.

Przedstawiciele PANA uczestniczą w posiedzeniach plenarnych forum, warsztatach dotyczących kontroli i dochodzeń oraz w innych formach współpracy. Agencja stara się, aby najlepsze rozwiązania światowe zostały przeniesione na grunt krajowy oraz aby głos polskiego nadzoru był uwzględniany w procesie planowanych zmian regulacji dotyczących nadzoru na poziomie UE.

Więcej: Strona internetowa IFIAR (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

 

  • Przekazywanie informacji i dokumentów organom nadzoru publicznego w państwach UE

Biegły rewident lub firma audytorska nie mogą bezpośrednio przekazywać informacji, akt badania lub innych dokumentów właściwemu organowi nadzoru publicznego z państwa UE oraz europejskim urzędom nadzoru.

Każde przekazanie organowi nadzoru publicznego z państwa UE oraz europejskim urzędom nadzoru informacji i dokumentów będących w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytorskich może być dokonywane tylko za pośrednictwem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Skip to content