Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Zgłoszenia rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego można dokonać wykorzystując formularz: Wzór umowa Informację o rozwiązaniu umowy można składać do Agencji w następujący sposób: za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA – ePUAP:/PANA/SkrytkaESP, na adres korespondencyjny Agencji: ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, na adres e-mail: umowa@pana.gov.pl, po skorzystaniu z instrukcji podpisywania i wysyłania dokumentów…

Sprawozdanie roczne – archiwum

Uwaga! Sprawozdanie za rok 2020 można składać w systemie STREFA przez zakładkę Formularze Szanowni Państwo, Firmy audytorskie przekazują sprawozdania roczne, o których mowa art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), zwanej dalej „ustawą”…

Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2019 r.

Firmy audytorskie rozliczają się z opłaty z tytułu nadzoru zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2019 r. Roczne rozliczenie opłat z tytułu nadzoru należy złożyć do końca lutego 2020 r. Do Ministra Finansów (zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy…

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), zwanej dalej „kpa”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) wydaje zaświadczenia w zakresie swoich kompetencji określonych ustawą z dnia 11 maja 2017 r,…

Skip to content