Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2019 r.

  • Firmy audytorskie rozliczają się z opłaty z tytułu nadzoru zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2019 r.
  • Roczne rozliczenie opłat z tytułu nadzoru należy złożyć do końca lutego 2020 r.
Do Ministra Finansów (zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1571 i 2200) rozliczenie opłaty rocznej składają firmy audytorskie, które wykonywały czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP).
Niedopłatę opłaty należnej za rok 2019 r. wynikającą z rozliczenia należy wpłacić do dnia złożenia rocznego rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru na poniższe konto:

Nazwa banku:

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Warszawie
Plac Powstańców Warszawy 4
00 – 950 Warszawa

Nazwa posiadacza rachunku:

Ministerstwo Finansów
Departament Finansów i Księgowości

Numer rachunku bankowego:

10 1010 1010 0038 2522 3100 0000

Adres do wysyłki rozliczenia:

Ministerstwo Finansów
Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów rozliczenie opłaty rocznej składają firmy audytorskie, które w 2019 r. wykonywały czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż JZP.
Strona internetowa PIBR: https://www.pibr.org.pl
Opłaty z tytułu nadzoru należne za rok 2020 wnoszone będą do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA). Forma i sposób wnoszenia opłat do PANA zostanie przedstawiony w odrębnym komunikacie.
Skip to content