Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli

W odpowiedzi na pytania dotyczące listy dokumentów, w załącznikach do wykazu wprowadziliśmy dodatkowe objaśnienia, w formie komentarzy do poszczególnych kolumn. Komentarze wyświetlają się automatycznie po najechaniu kursorem na nagłówek wybranej kolumny. Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli Załącznik nr 1 Lista osób zatrudnionych w FA (z komentarzami) Załącznik nr 2 Lista usług…

Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2022 w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 25 listopada 2021 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi…

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 25 listopada w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022 (M.P. poz. 1082). Zgodnie z obwieszczeniem opłata za rozpatrzenie wniosku…

Komunikat w sprawie aktualizacji danych na liście firm audytorskich w związku z prowadzeniem kontroli zdalnych

Uwaga! W dniu 14 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk  1570), która wprowadza również zmiany w ustawie o biegłych rewidentach. Ustawa, po jej opublikowaniu, wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. Zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2017 r.…

Spotkania online z przedstawicielami firm audytorskich – 16.12.2021 r. (“JZP”) oraz 13.01.2022 r. (“nieJZP”)

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej ,,Agencja’’) zaprasza na kolejny cykl spotkań zapoczątkowany we wrześniu br. z przedstawicielami firm audytorskich w celu wypracowania płaszczyzny roboczego dialogu w nowych warunkach gospodarczych w zakresie określonym ustawą, aby móc odpowiednio wcześnie reagować na sygnały płynące z rynku o możliwościach zaistnienia negatywnych trendów, utrudnień lub…

Komunikat – RODO w kontroli oraz w badaniu sprawozdań finansowych

Polska Agencja Nadzoru Audytowego, zwana dalej „PANA”, przypomina, że zgodnie ze stanowiskiem zawartym w piśmie Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 18 października 2019 r.[1] otrzymanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, firmy audytorskie, z uwagi na charakter relacji pomiędzy firmami audytorskimi oraz biegłymi rewidentami a ich klientami, występują w roli samodzielnych…

XI edycja Konferencji Rada Nadzorcza – podsumowanie

27 października odbyła się XI edycja konferencji Rada Nadzorcza, poświęcona praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych. Dr Agnieszka Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA wraz z przedstawicielami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wystąpiła w panelu pt. „Współpraca z radą nadzorczą – oczami biegłych rewidentów”,…

Podsumowanie seminarium pt. “Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w warunkach pandemii”

26 października odbyło się seminarium pt. “Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w warunkach pandemii”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W seminarium gościnny udział wzięła dr Agnieszka Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA, która wygłosiła prezentację podsumowującą…

Skip to content