Sprawozdanie roczne – archiwum

Uwaga! Sprawozdanie za rok 2020 można składać w systemie STREFA przez zakładkę Formularze

Szanowni Państwo,

Firmy audytorskie przekazują sprawozdania roczne, o których mowa art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), zwanej dalej „ustawą” do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218), które weszło w życie z dniem 9 lutego 2021 r., określa wzory formularzy sprawozdawczych oraz sposób ich przekazywania do Agencji.

Rozporządzenie wprowadza dwa oddzielne wzory formularzy sprawozdawczych o przychodach firmy audytorskiej oraz usługach wykonanych przez nią w poprzednim roku kalendarzowym na rzecz JZP albo jednostek innych niż JZP.

Zgodnie z §4 rozporządzenia sprawozdania za 2020 rok firmy audytorskie sporządzają w formie dokumentu elektronicznego oraz opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Firmy audytorskie przekazują sprawozdania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej Agencji.

Termin złożenia sprawozdania rocznego za 2020 rok upływa z dniem 1 marca 2021 r.

Sprawozdania roczne firm audytorskich, począwszy od 2020 roku są składane wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez uruchomiony System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA.

Agencja udostępniła na stronie internetowej elektroniczne wzory formularzy sprawozdawczych:

  1. wzór do formularza „Wzorzec Excel JZP”
  2. wzór do formularza „Wzorzec Excel NJZP”

Formularze są możliwe do pobrania, zapisania i wypełnienia. W formularzach są dane słownikowe oraz algorytmy ułatwiające jego wypełnienie. Do formularzy jest dołączona instrukcja opisująca sposób wypełniana sprawozdania. Formularze należy podpisać, dopiero po ich zaimportowaniu do STREFY, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Prosimy o zapoznanie się z załączoną skróconą instrukcją importu formularza. Link do instrukcji.

Pełna instrukcja obsługi formularzy sprawozdań rocznych znajduje się na stronie STREFY -Instrukcja dla użytkownika firmy audytorskiej

Agencja informuje, że sprawozdanie roczne za 2020 rok, można:

  • wypełniać bezpośrednio w systemie STREFA,
  • albo importować wypełnione wzorce formularza Excel do systemu STREFA.

Import wypełnionych formularzy elektronicznych może spowodować wydłużony czas oczekiwania na uzupełnienie informacji w systemie w przypadku dużej liczby danych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących składania sprawozdania rocznego, pytania prosimy kierować pisemnie na adres mailowy sprawozdanie@pana.gov.pl.

Agencja przypomina, że podanie danych zawartych w sprawozdaniu za 2020 rok w:

1) formularzu „Wzorzec Excel JZP” w części C:
a) w pkt 1 w kolumnie 18 – wielkości jednostki zainteresowania publicznego w roku obrotowym, którego dane sprawozdanie dotyczy,
b) w pkt 2 i 3 w kolumnach 17 – standardy, na podstawie których była wykonana usługa,
c) w pkt 3 – w odniesieniu do usług, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, wykonanych na rzecz jednostek innych niż wymienione w wykazie badań ustawowych w części C pkt 1;

2) formularzu „Wzorzec Excel NJZP” w części C:
a) w pkt 1 w kolumnie 17 – wielkość jednostki w roku obrotowym, którego dane sprawozdanie dotyczy,
b) w pkt 2 i 3 w kolumnach 15 – standardy, na podstawie których była wykonana usługa,
c) w pkt 3 – w odniesieniu do usług, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, wykonanych na rzecz jednostek innych niż wymienione w wykazie badań ustawowych w części C pkt 1
– jest dla firm audytorskich fakultatywne.

Zachęcamy ponownie wszystkie firmy audytorskie do niezwłocznej rejestracji w celu sprawnego przebiegu komunikacji z Agencją i do bieżącego korzystania z systemu STREFA.

Skip to content