Sprawozdanie roczne

Uwaga! Sprawozdanie za rok 2023 należy składać w systemie STREFA przez zakładkę Formularze

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że firmy audytorskie przekazują do  Agencji sprawozdanie roczne, o którym mowa art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm., dalej: „ustawa”), za rok 2023, do dnia 29 lutego 2024 r.

Agencja przypomina, że Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218), zwane dalej „rozporządzenie”, które weszło w życie z dniem 9 lutego 2021 r., wprowadza dwa oddzielne wzory formularzy sprawozdawczych o przychodach firmy audytorskiej oraz usługach wykonanych przez nią w poprzednim roku kalendarzowym na rzecz JZP albo jednostek innych niż JZP oraz sposób ich przekazywania do Agencji.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia sprawozdania za 2023 rok firmy audytorskie sporządzają w formie dokumentu elektronicznego oraz opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Firmy audytorskie przekazują sprawozdania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej Agencji, tj. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA, (dalej: system STREFA) przez zakładkę Formularze.

Prosimy pamiętać o  obowiązku  wypełnienia danych we wszystkich częściach C.1, C.2, C.3 formularza sprawozdania rocznego za 2023 rok. Wartości kwoty przychodu i liczby usług w częściach B1 i B2 formularza sprawozdania rocznego są pobierane z wszystkich części C 1, C2, C3 i nie ma możliwości ich ręcznej edycji.

Agencja informuje, że formularz sprawozdania rocznego, można:

  • wypełniać bezpośrednio w systemie STREFA albo
  • importować wypełnione wzorce formularza Excel do systemu STREFA.
    Agencja zwraca uwagę, że import wypełnionych formularzy elektronicznych może spowodować wydłużony czas oczekiwania na uzupełnienie informacji w systemie STREFA w przypadku dużej liczby danych.

W celu zaimportowania do systemu STREFA sprawozdań rocznych za 2023 rok, Agencja udostępnia elektroniczne wzory formularzy:

  1. wzór do formularza „Wzorzec Excel JZP 2023”
  2. wzór do formularza „Wzorzec Excel NJZP 2023”
(Uwaga! Wzór Excel formularza sprawozdania rocznego, który obowiązywał za 2022 rok  może być wykorzystany do złożenia w systemie STREFA formularza sprawozdania rocznego za rok 2023.)

Informujemy, że formularze:

  • są możliwe do pobrania, zapisania i wypełnienia;
  • zawierają dane słownikowe oraz algorytmy ułatwiające jego wypełnienie;
  • mają dołączoną instrukcję opisującą sposób wypełniana sprawozdania;
  • należy podpisać, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, dopiero po ich zaimportowaniu do systemu STREFA.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną skróconą instrukcją importu formularza. Link do instrukcji.

Pełna instrukcja obsługi formularzy sprawozdań rocznych znajduje się na stronie systemu STREFA –Instrukcja dla użytkownika firmy audytorskiej

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących składania sprawozdania rocznego, pytania prosimy kierować pisemnie na adres mailowy sprawozdanie@pana.gov.pl

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdania rocznego

Skrócona instrukcja importu formularzy sprawozdań rocznych w STREFIE

Film instruktażowy dot. składania podpisu na sprawozdaniu rocznym w systemie STREFA

Instrukcja składania podpisu na sprawozdaniu rocznym w systemie STREFA.

Skip to content