Sprawozdanie roczne

Uwaga! Sprawozdanie za rok 2022 należy składać w systemie STREFA przez zakładkę Formularze

Szanowni Państwo,

Firmy audytorskie przekazują sprawozdania roczne, o których mowa art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1302), zwanej dalej „ustawą” do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218), zwane dalej „rozporządzenie”, które weszło w życie z dniem 9 lutego 2021 r., określa wzory formularzy sprawozdawczych oraz sposób ich przekazywania do Agencji.

Rozporządzenie wprowadza dwa oddzielne wzory formularzy sprawozdawczych o przychodach firmy audytorskiej oraz usługach wykonanych przez nią w poprzednim roku kalendarzowym na rzecz JZP albo jednostek innych niż JZP.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia sprawozdania za 2022 rok firmy audytorskie sporządzają w formie dokumentu elektronicznego oraz opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Firmy audytorskie przekazują sprawozdania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej Agencji.

Termin złożenia sprawozdania rocznego za 2022 rok upływa z dniem 28 lutego 2023 r.

Przypominamy, że sprawozdania roczne firm audytorskich, są składane wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez uruchomiony System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA.

Prosimy pamiętać o  obowiązku  wypełnienia danych we wszystkich częściach C.1, C.2, C.3 formularza sprawozdania rocznego za 2022 rok. Wartości kwoty przychodu i liczby usług w częściach B1 i B2 formularza sprawozdania rocznego są pobierane z wszystkich części
C 1, C2, C3 i nie ma możliwości ich ręcznej edycji.

W celu zaimportowania do systemu STREFA sprawozdań rocznych za 2022 rok, Agencja udostępnia na stronie internetowej elektroniczne wzory formularzy dostosowane do wymagań obowiązujących dla sprawozdań rocznych za 2022 r.:

  1. wzór do formularza „Wzorzec Excel JZP 2022”
  2. wzór do formularza „Wzorzec Excel NJZP 2022”

(Uwaga! Wzór Excel formularza sprawozdania rocznego, który obowiązywał za 2021 rok  może być wykorzystany do złożenia formularza sprawozdania rocznego za 2022 rok w STREFIE)

Formularze są możliwe do pobrania, zapisania i wypełnienia. W formularzach są dane słownikowe oraz algorytmy ułatwiające jego wypełnienie. Do formularzy jest dołączona instrukcja opisująca sposób wypełniana sprawozdania. Formularze należy podpisać, dopiero po ich zaimportowaniu do STREFY, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Prosimy o zapoznanie się z załączoną skróconą instrukcją importu formularza. Link do instrukcji.

Pełna instrukcja obsługi formularzy sprawozdań rocznych znajduje się na stronie STREFY – Instrukcja dla użytkownika firmy audytorskiej

Agencja informuje, że sprawozdanie roczne za 2022 rok, można:

  • wypełniać bezpośrednio w systemie STREFA,
  • albo importować wypełnione wzorce formularza Excel do systemu STREFA.

Import wypełnionych formularzy elektronicznych może spowodować wydłużony czas oczekiwania na uzupełnienie informacji w systemie w przypadku dużej liczby danych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących składania sprawozdania rocznego, pytania prosimy kierować pisemnie na adres mailowy sprawozdanie@pana.gov.pl

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdania rocznego

Skrócona instrukcja importu formularzy sprawozdań rocznych w STREFIE

Film instruktażowy dot. składania podpisu na sprawozdaniu rocznym w systemie STREFA

Instrukcja składania podpisu na sprawozdaniu rocznym w systemie STREFA.

Skip to content