Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2023 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że każda firma audytorska ma obowiązek złożenia rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy (dalej: „roczne rozliczenie”).

Roczne rozliczenie za 2023 rok firma audytorska składa do Agencji na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia[1], w terminie do 29 lutego 2024 roku. W rozliczeniu wskazuje się kwotę, zaokrągloną do pełnych złotych. Przypominamy, że opłatę wnosi się  do Agencji na indywidualny rachunek bankowy firmy audytorskiej.

Formularz rocznego rozliczenia za 2023 rok można składać do Agencji elektronicznie za pomocą Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA, (dalej: system STREFA).

W przypadku składania formularza rocznego rozliczenia za 2023 rok za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA – ePUAP:/PANA/SkrytkaESP, bądź na adres korespondencyjny Agencji, należy skorzystać ze wzoru formularza – Formularz rocznego rozliczenia za 2023 rok.

Dokument składany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej firmę audytorską /instrukcja wysyłania dokumentów/.

Agencja zachęca do korzystania z systemu STREFA  w zakresie przekazywania informacji o rocznym rozliczeniu za 2023 rok.

Uwaga! W przypadku składania formularza rocznego rozliczenia za 2023 rok za pośrednictwem systemu STREFA należy uzupełnić wyłącznie poz. nr 1 formularza poprzez podanie kwoty przychodów firmy audytorskiej z tytułu wykonania usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu osiągnięte w roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie. Dane do pozostałych pozycji od nr 2 do nr 7 formularza zaciągają się  automatycznie z zakładki Rozliczenia. Oznacza to, że nie można ręcznie edytować pozycji nr 2-7, w których znajdują się kwoty zaciągnięte automatycznie.

Jednocześnie Agencja informuje, że w zakładce Rozliczenia (dostęp z konta firmy audytorskiej w systemie STREFA) znajdują się informacje o wpłatach dokonanych przez firmy audytorskie na rachunek Agencji oraz informacje o  sposobie rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru przez Agencję.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rocznego rozliczenia, pytania prosimy kierować na adres: oplata@pana.gov.pl

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2321).

Skip to content