Wniosek o wpis na listę firm audytorskich – archiwum

Zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), zwanej dalej: „ustawa”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi listę firm audytorskich. Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej Agencji.

W celu wpisu na listę należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek zawierający udokumentowane dane, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 2-12 ustawy;
  • oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej, podpisanego przez członków zarządu, a w przypadku braku zarządu – przez właścicieli lub wspólników;
  • dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy;

oraz  wnieść opłatę, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy (KOMUNIKAT w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich).

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Agencji 

– 57 1130 1017 0020 1559 0620 0003.

Wniosek o wpis – wzór formularza wraz z wymaganymi dokumentami powinien być przekazany elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA – ePUAP: /PANA/SkrytkaESP, bądź na adres korespondencyjny Agencji.

Powyższy dokument powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej firmę audytorską /instrukcja wysyłania dokumentów/.

Agencja zachęca do korzystania z elektronicznej formy przekazywania informacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wpisu na listę, pytania prosimy kierować na adres e-mail: lista@pana.gov.pl.

Skip to content