Wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich – archiwum

Uwaga! Z dniem 15 września 2021 r. uległy zmianie przepisy dotyczące przechowywania i  przekazywania dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości i akt zleceń usług atestacyjnych oraz akt zleceń usług pokrewnych, które wydłużyły dotychczasowy okres z 5 do 8 lat. 

Przypominamy, że Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi listę firm audytorskich [1] . Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej Agencji.

Agencja dokonuje skreślenia z listy na wniosek w przypadku złożenia przez firmę audytorską wniosku o skreślenie[2].

Wraz z wnioskiem o skreślenie należy:

I. przekazać do Agencji w postaci elektronicznej:

1) akta zleceń usług atestacyjnych oraz akta zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w okresie ostatnich 8 lat[3];

2) dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości[4] ;

3) formularz rocznego rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 55 ustawy, za rok kalendarzowy, w którym składany jest wniosek o skreślenie;

4) formularz rocznego rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 55 ustawy za poprzedni rok kalendarzowy (poprzedni względem roku, w którym składany jest wniosek o skreślenie; dotyczy wyłącznie przypadku, gdy do dnia sporządzenia wniosku o skreślenie formularz rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru nie został przekazany do Agencji);

II. złożyć za pośrednictwem Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA[5]:

1) sprawozdanie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy za rok kalendarzowy, w którym składany jest wniosek o skreślenie (do dnia sporządzenia wniosku o skreślenie);

2) sprawozdanie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy za poprzedni rok kalendarzowy, (poprzedni względem roku, w którym składany jest wniosek o skreślenie, dotyczy wyłącznie przypadku, gdy do dnia sporządzenia wniosku o skreślenie sprawozdanie nie zostało przekazane do Agencji).

Uwaga! Jeżeli firma audytorska nie wykonywała zleceń bądź okres przechowywania akt zleceń i  dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości upłynął przed wejściem w życie ustawy zmieniającej (art. 43 ustawy zmieniającej), prosimy o złożenie oświadczenia w tym zakresie.

Wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich – wzór formularza  można przekazać:

  • elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA ePUAP: /PANA/SkrytkaESP . Powyższy dokument powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej firmę audytorską /instrukcja wysyłania dokumentów,
  • w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, załączając do wniosku wymagane dokumenty, o których mowa w pkt I komunikatu, na informatycznym nośniku danych (płyta CD/Pendrive) na adres Agencji, tj. ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa. Jeżeli zdecydują się Państwo na przesłanie wniosku wraz dokumentami w  powyższy sposób, prosimy również o dołączenie pisma przewodniego wraz z opisem treści nośnika danych oraz trwałe oznakowanie nośnika danych w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację (tj. nazwę i numer firmy audytorskiej).

 

Ponadto Agencja informuje, że do wniosku o  dokonanie czynności urzędowej, należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł[6].

Opłatę skarbową należy wnieść na poniższy rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Agencja zachęca do korzystania z elektronicznej formy przekazywania informacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących skreślenia z listy, pytania prosimy kierować na adres e-mail: lista@pana.gov.pl.

[1] art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z  2020 r. poz. 1415, ze zm.), zwanej dalej: „ustawa

[2] art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy

[3] zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598), zwanej dalej „ustawa zmieniająca”,  akta zleceń, dla których okres przechowywania w dniu wejścia w życie ustawy tj. 15 września 2021 r. nie upłynął, przechowuje się do upływu okresu 8 lat

[4] zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy zmieniającej, dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości, dla której okres przechowywania w dniu wejścia w życie ustawy tj. 15 września 2021 r. nie upłynął przechowuje się do upływu okresu 8 lat

[5] § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218)

[6]  art. 261 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735) w  związku z art. 63 ust 1 ustawy w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o  opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

Skip to content