Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 26 listopada w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021 (M.P. poz. 1082).

Zgodnie z obwieszczeniem opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w art. 60 ust. 4 u ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), na rok 2021 wynosi: 5165 zł. Wysokość opłaty podlega corocznej waloryzacji w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określony w ustawie budżetowej na rok poprzedzający dany rok kalendarzowy (na 2020 r. wskaźnik ten został określony na poziomie 103,3%). 

Link do obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim 

Komunikat o wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021 roku dostępny jest także na stronie Ministerstwa Finansów.

Arkadiusz Skotnicki

https://www.pana.gov.pl

Skip to content