Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2020 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że każda firma audytorska ma obowiązek złożenia rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy (dalej: „roczne rozliczenie”).

Roczne rozliczenie za 2020 rok firma audytorska składa do Agencji na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia[1], w terminie do 28 lutego 2021 roku. W rozliczeniu wskazuje się kwotę, zaokrągloną do pełnych złotych. Przypominamy, że opłatę wnosi się  do Agencji na indywidualny rachunek bankowy firmy audytorskiej.

Formularz rocznego rozliczenia za 2020 rok można składać do Agencji elektronicznie za pomocą Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA.

W przypadku składania formularza rocznego rozliczenia za 2020 rok za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA – ePUAP:/PANA/SkrytkaESP, bądź na adres korespondencyjny Agencji, należy skorzystać ze wzoru formularza – Formularz rocznego rozliczenia za 2020 rok

Powyższy dokument powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej firmę audytorską /instrukcja wysyłania dokumentów/

Agencja zachęca do korzystania z systemu STREFA w zakresie przekazywania informacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rocznego rozliczenia, pytania prosimy kierować na adres: oplata@pana.gov.pl.

[1]Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2321).
Skip to content