Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości

Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej „Agencja”) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 13 rozporządzenia nr 537/2014 (dalej „rozporządzenie”)[1], tj. obowiązku podania do publicznej wiadomości przez firmę audytorską przeprowadzającą badania ustawowe jednostek interesu publicznego rocznego sprawozdania z przejrzystości (dalej „sprawozdanie”) najpóźniej cztery miesiące po zakończeniu każdego roku obrotowego, poprzez opublikowanie sprawozdania na stronie internetowej firmy audytorskiej oraz poinformowania o tym fakcie Agencję.

30 kwietnia 2024 r. upływa termin na publikację sprawozdania dla firm audytorskich, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2023 r.

Agencja przypomina również, że zgodnie z art. 13 ust.1akapit 2 rozporządzenia, jeżeli firma audytorska dokona aktualizacji opublikowanego przez siebie rocznego sprawozdania z przejrzystości, to powinna wskazać na stronie internetowej, że dana wersja sprawozdania jest wersją zaktualizowaną. W takim przypadku sprawozdanie zarówno pierwotne, jak i zaktualizowane pozostają nadal dostępne na stronie internetowej.

Wzór sprawozdanie z przejrzystości (docx)

Informację o publikacji lub aktualizacji sprawozdania z przejrzystości można składać do Agencji w następujący sposób:

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących publikacji/aktualizacji sprawozdań pytania prosimy kierować na adres e-mail: przejrzystosc@pana.gov.pl

Agencja przypomina, że brak realizacji powyższych obowiązków w terminie ustawowym, podlega karze administracyjnej na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015). Należy podkreślić, że zgodnie z powołanym przepisem firma audytorska podlega karze administracyjnej za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia, w przypadku gdy nie przestrzega przepisu art. 13 rozporządzenia, dotyczącego sporządzania, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości oraz informowania właściwego organu o publikacji sprawozdania z przejrzystości.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.).

Najczęściej zadawane pytania na temat informacji o publikacji sprawozdania z przejrzystości (PLIK)

Archiwalne komunikaty

Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości – PANA (2023)

Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości – PANA (2022)

Komunikat w sprawie publikacji sprawozdań z przejrzystości i przekazywania informacji do organu nadzorującego – PANA (2021)

Komunikat w sprawie publikacji sprawozdań z przejrzystości i przekazywania informacji do organu nadzorującego – PANA (2020)

Skip to content