preloader

Sprawozdanie roczne

Uwaga! Sprawozdanie za rok 2020 można składać w systemie STREFA przez zakładkę Formularze Szanowni Państwo, Firmy audytorskie przekazują sprawozdania roczne, o których mowa art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), zwanej dalej „ustawą”…

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), zwanej dalej „kpa”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) wydaje zaświadczenia w zakresie swoich kompetencji określonych ustawą z dnia 11 maja 2017 r,…

Skip to content