Informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) firmy audytorskiej

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: Agencja) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 53 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), tj. zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. Formularz –…

Informacja o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: Agencja) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 138 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), tj. przekazania informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 akapit pierwszy lit. c Rozporządzenia…

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Zgłoszenia rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego można dokonać wykorzystując formularz: Wzór umowa Informację o rozwiązaniu umowy można składać do Agencji w następujący sposób: za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA – ePUAP:/PANA/SkrytkaESP, na adres korespondencyjny Agencji: ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, na adres e-mail: umowa@pana.gov.pl, po skorzystaniu z instrukcji podpisywania i wysyłania dokumentów…

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), zwanej dalej „kpa”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) wydaje zaświadczenia w zakresie swoich kompetencji określonych ustawą z dnia 11 maja 2017 r,…

Skip to content