Komunikat w sprawie wpisu na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Read the announcement in English

Zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 ze zm.), zwanej dalej: „Ustawą”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, zwana dalej „Agencją”, prowadzi listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich, dalej zwaną „Listą”. Lista dostępna jest na stronie internetowej Agencji pod adresem https://pana.gov.pl .

Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ustawy wpisowi na Listę podlegają jednostki audytorskie pochodzące z państw trzecich, które zamierzają przeprowadzać lub przeprowadzają badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem spełnienia przez jednostkę audytorską wymagań, o których mowa w art. 205 ust. 1 albo ust. 2 Ustawy.

Wymóg ten, w myśl art. 205 ust. 4 Ustawy, nie dotyczy przypadku, gdy badana jednostka jest emitentem wyłącznie dłużnych papierów wartościowych, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed dniem 31 grudnia 2010 r., a ich jednostkowa wartość nominalna wynosi w dniu emisji co najmniej 50 000 euro lub równowartość co najmniej 50 000 euro – w przypadku dłużnych papierów wartościowych denominowanych w innej walucie lub w dniu 31 grudnia 2010 r. lub później, a ich jednostkowa wartość nominalna wynosi w dniu emisji co najmniej 100 000 euro lub równowartość co najmniej 100 000 euro – w przypadku dłużnych papierów wartościowych denominowanych w innej walucie.

W celu wpisu na Listę jednostka audytorska ubiegająca się o wpis, zwana dalej „Wnioskodawcą”, składa do Agencji Wniosek, dalej zwany „Wnioskiem”, zawierający udokumentowane dane, o których mowa w art. 204 ust. 2 pkt 2-11 Ustawy. Zgodnie z art. 205 ust. 7 Ustawy w przypadku danych, o których mowa w art. 204 ust. 2 pkt 5, 6, 8 i 9 Ustawy, zamiast dokumentów potwierdzających te dane można dołączyć oświadczenie o zgodności tych danych ze stanem faktycznym i prawnym, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy lub przez jego pełnomocnika. Zgodnie z art. 205 ust. 9 Ustawy oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do Wniosku należy załączyć*:

1. dokument potwierdzający rejestrację Wnioskodawcy w rejestrze handlowym państwa trzeciego;

2. dokument, z którego wynika uprawnienie osoby/osób podpisujących Wniosek do reprezentowania Wnioskodawcy w przypadku, gdy brak jest informacji o reprezentacji Wnioskodawcy w dokumencie z właściwego rejestru handlowego Wnioskodawcy;

3. dokument potwierdzający rejestrację Wnioskodawcy jako jednostki audytorskiej w rejestrze jednostek audytorskich w państwie trzecim (zgodnie z pkt 11 Wniosku) lub rejestracji w państwie UE (zgodnie z pkt 12 Wniosku);

4. pełnomocnictwo, jeśli Wniosek składa pełnomocnik;

5. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 205 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy:

 • dokument, z którego wynika skład członków organu zarządzającego Wnioskodawcy;
 • dokumenty potwierdzające, że większość członków organu zarządzającego Wnioskodawcy spełnia wymagania dla biegłych rewidentów równoważne z wymaganiami określonymi w polskiej Ustawie np. dokument wydany przez organ rejestrujący biegłych rewidentów zawierający co najmniej następujące informacje:
  1. imię i nazwisko biegłego rewidenta,
  2. numer w rejestrze biegłego rewidenta,
  3. adres biegłego rewidenta,
  4. data wpisu do rejestru biegłego rewidenta,
  5. czy biegły rewident ukończył studia uniwersyteckie lub równorzędne (jeśli dotyczy),
  6. czy biegły rewident odbył szkolenie wstępne (aplikację) wraz ze wskazaniem czasu jego trwania oraz informacją czy szkolenie zostało zakończone egzaminem (jeśli dotyczy),
  7. czy biegły rewident wykonuje zawód (jeśli dotyczy),
  8. czy biegły rewident odbywa obowiązkowe doskonalenie zawodowe;
 • dokumenty potwierdzające, że biegli rewidenci zatrudnieni w jednostce audytorskiej lub z nią powiązani jako wspólnicy lub w inny sposób, którzy zamierzają przeprowadzać lub przeprowadzają badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, spełniają wymagania równoważne z wymaganiami określonymi w polskiej Ustawie dla biegłych rewidentów:
  1. imię i nazwisko biegłego rewidenta,
  2. numer w rejestrze biegłego rewidenta,
  3. adres biegłego rewidenta,
  4. data wpisu do rejestru biegłego rewidenta,
  5. czy biegły rewident ukończył studia uniwersyteckie lub równorzędne (jeśli dotyczy),
  6. czy biegły rewident odbył szkolenie wstępne (aplikację) wraz ze wskazaniem czasu jego trwania oraz informacją czy szkolenie zostało zakończone egzaminem (jeśli dotyczy),
  7. czy biegły rewident wykonuje zawód,
  8. czy biegły rewident odbywa obowiązkowe doskonalenie zawodowe.

6. Załączniki zgodnie ze wzorem zawartym we wzorze Wniosku.

* Wymienione w pkt 1-5 powyżej dokumenty powinny zostać przekazane w oryginałach lub ich uwierzytelnionych odpisach. Dokumenty urzędowe sporządzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagają uzyskania poświadczenia ich autentyczności. Dokumenty urzędowe powinny zostać poświadczone w formie apostille, jeżeli zostały wydane przez instytucję działającą w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przekazać wraz z tłumaczeniem z języka obcego na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym.

W przypadku przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Agencji (ePUAP) Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 257, str. 73) – rozporządzenie eIDAS.

Wszystkie załączniki załączane do Wniosku powinny zostać ponumerowane.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 60 ust. 1 Ustawy, w wysokości wynoszącej 5564,87 zł (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 87/100). Przy wykonywaniu przelewu transgranicznego Wnioskodawca powinien uwzględnić wszelkie opłaty bankowe, w tym prowizje. (Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023).

Dane do przelewu transgranicznego:

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Adres: ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

NIP: 5252802078

REGON: 384416473

E-mail: pana@pana.gov.pl

 

Dane banku Agencji wraz z numerem konta:

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

Adres: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Numer rachunku (IBAN): PL 57 1130 1017 0020 1559 0620 0003

Kod BIC (SWIFT): GOSKPLPW

 

W przypadku ustanowienia pełnomocnika zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), dalej jako „k.p.a.”, wraz z wnioskiem o wpis na Listę należy przedłożyć dokument pełnomocnictwa w języku polskim. W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa w języku obcym należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego z języka obcego na język polski. Zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Zgodnie z art. 14 § 1d k.p.a. pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym[1].

Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100).

Opłatę skarbową z tytułu złożonego pełnomocnictwa należy wnieść na poniższy rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Zgodnie z art. 40 § 4 k.p.a. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Do czasu wprowadzenia przez Agencję możliwości korzystania z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przekazywanie dokumentów w postaci elektronicznej następuje za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Wniosek o wpis – wzór** wraz z wymaganymi dokumentami (Załączniki A-E, Załącznik F) powinien być złożony:

 1. na piśmie – z podpisem własnoręcznym osoby reprezentującej Wnioskodawcę (wraz z dokumentem, z którego wynika, uprawnienie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania wnioskodawcy) albo z podpisem własnoręcznym pełnomocnika (wraz z dokumentem pełnomocnictwa) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji: ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, albo
 2. w postaci elektronicznejwyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą – Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: Skrzynka ePUAP: /PANA/SkrytkaESP (jako pismo ogólne do podmiotu publicznego). W tym przypadku Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji jednostki 1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 2) podpisem zaufanym albo 3) podpisem osobistym[2]. Szczegółowe informacje dotyczące tego serwisu znajdują się na stronie epuap.gov.pl . Dokumenty przesłane za pomocą poczty elektronicznej e-mail a nie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) Agencji zostaną pozostawione bez rozpoznania; lub
 3. za pomocą telefaksu: +48 22 487 81 71.

** Agencja informuje, że dokument ten jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi urzędowego formularza, posłużenie się nim pozostawione jest decyzji jednostki audytorskiej.

Agencja dokona weryfikacji złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z polskimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w drodze decyzji administracyjnej, rozstrzygnie o wpisaniu Wnioskodawcy na Listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich prowadzoną przez Agencję albo o odmowie dokonania wpisu na Listę firm audytorskich pochodzących z państw trzecich.

Postępowanie o wpis na Listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich jest prowadzone w języku polskim. Korespondencja z Wnioskodawcą jest prowadzona w języku polskim. Tłumaczenie przez Agencję informacji zawartych w niniejszym komunikacie na język angielski ma jedynie charakter informacyjny, nie obejmuje pełnego zakresu stanu prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej a w konsekwencji nie może być traktowane jako wiążące i wyczerpujące.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wpisu na Listę, pytania prosimy kierować na adres e-mail: pana@pana.gov.pl.

Pliki:

Wniosek o wpis na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Załączniki A-E

Załącznik F

[1]  Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 257, str. 73) – rozporządzenie eIDAS.

[2] Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 257, str. 73) – rozporządzenie eIDAS.

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content