Informacja o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: Agencja) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 138 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), tj. przekazania informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 akapit pierwszy lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 537/2014[1].

Formularz zgłoszenia informacji o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami można składać do Agencji elektronicznie za pomocą Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA, na adres e-mail: opinia@pana.gov.pl po skorzystaniu z instrukcji podpisywania i wysyłania dokumentów drogą elektroniczną /instrukcja wysyłania dokumentów/, bądź na adres korespondencyjny Agencji.

Agencja zachęca do korzystania z systemu STREFA w zakresie przekazywania informacji.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE 27.05.2014 L 158/77).

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content