Komunikat w sprawie zmiany danych podlegających wpisowi na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Read the announcement in English

Zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.), dalej: „Ustawa”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, dalej „Agencja”, prowadzi listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich, dalej: „Lista”. Lista dostępna jest na stronie internetowej Agencji pod adresem https://pana.gov.pl.

Agencja przypomina o obowiązku wynikającym z art. 204 ust. 3 Ustawy, tj. obowiązku zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi na Listę w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi na Listę, dalej: „Wniosek”, wraz z wymaganymi dokumentami może zostać złożony:

 1. w formie pisemnej – z podpisem własnoręcznym osoby reprezentującej Wnioskodawcę (do Wniosku należy załączyć dokument, z którego wynika, uprawnienie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania wnioskodawcy) albo z podpisem własnoręcznym pełnomocnika (Do Wniosku należy załączyć dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika, że osoba udzielająca pełnomocnictwa jest upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji: Kolejowa 1, 01-217 Warszawa; albo
 2. w postaci elektronicznejwyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą – Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: Skrzynka ePUAP: /PANA/SkrytkaESP (jako pismo ogólne do podmiotu publicznego)[1]. W tym przypadku Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji jednostki 1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym[2], 2) podpisem zaufanym[3] albo 3) podpisem osobistym[4]. Szczegółowe informacje dotyczące platformy ePUAP znajdują się na stronie epuap.gov.pl. Dokumenty przesłane za pomocą poczty elektronicznej e-mail, a nie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) Agencji zostaną pozostawione bez rozpoznania; albo
 3. za pomocą telefaxu: +48 22 487 81 71.

Agencja informuje, że wzór Wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi na Listę jednostek pochodzących z państw trzecich jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi urzędowego formularza. W związku z powyższym  posłużenie się wzorem formularza rekomendowanym przez Agencję pozostawione jest do decyzji jednostki audytorskiej.

Do Wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zmianę danych – w oryginałach lub ich uwierzytelnionych odpisach. Odpisy mogą być uwierzytelnione wyłącznie w sposób określony zgodnie z art. 76a § 2 lub 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), dalej: „k.p.a.”.

Dokumenty urzędowe sporządzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagają uzyskania poświadczenia ich autentyczności. Dokumenty urzędowe powinny zostać poświadczone w formie apostille, jeżeli zostały wydane przez instytucję działającą w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przekazać wraz z tłumaczeniem z języka obcego na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym.

Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, poświadczenia jego zgodności z oryginałem dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego2, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Zgodnie z art. 205 ust. 8 Ustawy w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 204 ust. 2 pkt 5, 6, 8 i 9 Ustawy, tj. obejmujących:

 • adresy właścicieli lub wspólników, członków organów zarządzających oraz członków organów nadzorczych;
 • nazwiska i imiona biegłych rewidentów zatrudnionych w jednostce audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób, którzy zamierzają przeprowadzać lub przeprowadzają badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • informację o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne;
 • adres strony internetowej jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego

zamiast dokumentów potwierdzających te dane można dołączyć oświadczenie o zgodności tych danych ze stanem faktycznym i prawnym (Załącznik A), podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy lub przez jego pełnomocnika. Zgodnie z art. 205 ust. 9 Ustawy oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji Wnioskodawcy lub pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oświadczenia przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa należy przedłożyć w języku polskim. W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa w języku obcym należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego z języka obcego na język polski. Adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100).

Opłatę skarbową z tytułu złożonego pełnomocnictwa należy wnieść na poniższy rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Zgodnie z art. 40 § 4 k.p.a. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Zgodnie z art. 40 § 5 k.p.a. w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Agencja zwraca uwagę, iż w przypadku zmian w składzie członków organów zarządzających (art. 204 ust. 1 pkt 4 Ustawy) bądź biegłych rewidentów (art. 204 ust. 1 pkt 6 Ustawy) należy każdorazowo pamiętać o konieczności spełniania przez jednostkę audytorską warunków, o których mowa w art. 205 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy.  Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 3 Ustawy w przypadku zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w art. 205 ust. 1 i 2 Ustawy,  następuje skreślenie jednostki audytorskiej z Listy.

W związku z powyższym, w przypadku zmian wynikających z art. 204 ust. 1 pkt 4 i 6 Ustawy, do Wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 205 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy:

 • dokumenty potwierdzające, że większość członków organu zarządzającego Wnioskodawcy spełnia wymagania dla biegłych rewidentów równoważne z wymaganiami określonymi w polskiej Ustawie np. dokument wydany przez organ rejestrujący biegłych rewidentów zawierający co najmniej następujące informacje:
  1. imię i nazwisko biegłego rewidenta,
  2. numer w rejestrze biegłego rewidenta,
  3. adres biegłego rewidenta,
  4. data wpisu do rejestru biegłego rewidenta,
  5. czy biegły rewident ukończył studia uniwersyteckie lub równorzędne (jeśli dotyczy),
  6. czy biegły rewident odbył szkolenie wstępne (aplikację) wraz ze wskazaniem czasu jego trwania oraz informacją czy szkolenie zostało zakończone egzaminem (jeśli dotyczy),
  7. czy biegły rewident wykonuje zawód (jeśli dotyczy),
  8. czy biegły rewident odbywa obowiązkowe doskonalenie zawodowe;
 • dokumenty potwierdzające, że biegli rewidenci zatrudnieni w jednostce audytorskiej lub z nią powiązani jako wspólnicy lub w inny sposób, którzy zamierzają przeprowadzać lub przeprowadzają badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, spełniają wymagania równoważne z wymaganiami określonymi w polskiej Ustawie dla biegłych rewidentów:
  1. imię i nazwisko biegłego rewidenta,
  2. numer w rejestrze biegłego rewidenta,
  3. adres biegłego rewidenta,
  4. data wpisu do rejestru biegłego rewidenta,
  5. czy biegły rewident ukończył studia uniwersyteckie lub równorzędne (jeśli dotyczy),
  6. czy biegły rewident odbył szkolenie wstępne (aplikację) wraz ze wskazaniem czasu jego trwania oraz informacją czy szkolenie zostało zakończone egzaminem (jeśli dotyczy),
  7. czy biegły rewident wykonuje zawód,
  8. czy biegły rewident odbywa obowiązkowe doskonalenie zawodowe.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zmiany danych podlegających wpisowi na Listę, pytania prosimy kierować na adres e-mail: pana@pana.gov.pl.

Pliki

Wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi na Listę

Oświadczenie o zgodności danych ze stanem faktycznym i prawnym (Załącznik A)

[1] Do czasu wprowadzenia przez Agencję możliwości korzystania z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), przekazywanie dokumentów w postaci elektronicznej następuje za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

[2] W przypadku posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pochodzącym z innego kraju niż Rzeczpospolita Polska,  musi on spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. nr 257, str. 73), dalej: rozporządzenie eIDAS.

[3] podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane o których mowa w art. 3 pkt 14a z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57,  ze zm.).

[4] podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w Ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, , ze zm.);

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content