preloader

Spotkanie online z przedstawicielami firm audytorskich, które nie badają sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

13 stycznia br. odbyło się w trybie zdalnym spotkanie kierownictwa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z przedstawicielami ponad 150 firm audytorskich niebadających sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego (nie-JZP). Wiele osób zapomina, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – w którym dominują nie-JZP – stanowi przeważającą większość…

MF odpowiada na pytania PANA związane z podejściem w sprawozdaniu z badania do naruszeń limitów określonych w art. 145 oraz 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Ministerstwo Finansów przedstawiło interpretację art. 83 ust. 6 pkt 4 i 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 poz. 1415) (dalej: „ustawa o biegłych rewidentach”) w odniesieniu do kwestii sposobu podejścia w sprawozdaniu z badania do naruszeń limitów określonych w art. 145 oraz 196 ustawy o funduszach…

Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2021 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że każda firma audytorska ma obowiązek złożenia rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy (dalej: „roczne rozliczenie”). Roczne rozliczenie za 2021 rok firma audytorska składa do Agencji na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia[1], w terminie do 28 lutego 2022 roku. W…

Skip to content