Komunikat po VII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

Komunikat po VII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

25 czerwca 2024 r., na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.), odbyło się VII posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) drugiej kadencji[1]. W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Jacek Gdański – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Joanna Stachura – Członek Rady Agencji,
 4. Marta Niżałowska-Pactwa – Członek Rady Agencji,
 5. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 6. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 7. Wojciech Kutyła – Członek Rady Agencji,
 8. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 10. Adam Młodkowski – Członek Rady Agencji.

 Rada Agencji, działając na podstawie art. 94m ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 2b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1015, ze zm.), podjęła uchwałę:

 • Nr 31/II/2024 w sprawie polityk i procedur zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (link do uchwały)

Utraciła moc uchwała nr 10/I/2023 Rady Agencji z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie polityk i procedur zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Rada Agencji, działając na podstawie art. 94m ust. 1 w zw. z art. 111 ust. 2 pkt 3 i ust. 2b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.), podjęła uchwałę:

 • Nr 32/II/2024 w sprawie rocznego planu kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na 2024 r. (link do uchwały)

Po dokonaniu analizy uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Agencji w ramach nadzoru publicznego nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), podjęła uchwałę nr 33/II/2024 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa stwierdzającą, że nie znaleziono przesłanek do zaskarżenia niżej wskazanych uchwał:

 • nr 4/X/2024 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wnioskodawcy z dnia 1 lutego 2024 r.,
 • nr 6/X/2024 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia informacji podsumowującej o wynikach kontroli działalności finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za II półrocze 2023 r.,
 • nr 245/8a/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie spisania należności z tytułu kar dyscyplinarnych oraz kosztów postępowania administracyjnego,
 • od nr 465/12/2024 do nr 466/12/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia
  23 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 500/12a/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie listy osób wykonujących inspekcje szkoleń przeprowadzanych w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez Regionalne Oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nr 501/12a/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie skreślenia z wykazu jednostek uprawnionych,
 • nr 503/12a/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru firmy streamingowej do obsługi technicznej XXV Dorocznej Konferencji Audytingu,
 • od nr 505/12a/2024 do nr 506/12a/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania odznaki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

[1] W posiedzeniu Rady Agencji zapewniony został udział przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

Skip to content