Komunikat w sprawie wysokości opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w roku 2021 roku

Komunikat w sprawie wysokości opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w roku 2021 roku

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że 9 lutego 2021 r. w Monitorze Polskim został opublikowany Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. (M.P. poz. 137).

Zgodnie z art. 55 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415) opłata z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) nie może być mniejsza niż 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

Agencja podaje, że minimalna opłata z tytułu nadzoru w 2021 r. wynosi: 1033 zł.

Minimalną opłatę wnoszą w terminie do 15 października 2021 r. firmy audytorskie, które w 2021 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach danego roku kalendarzowego lub wysokość opłaty obliczona jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca roku, stanowi kwotę mniejszą niż 1033 zł.

Agencja przypomina, że począwszy od 2020 r. wszystkie firmy audytorskie zobowiązane są do wnoszenia opłaty wyłącznie do Agencji.

Link do komunikatu opublikowanego w Monitorze Polskim

Skip to content