Aktualizacja danych na liście firm audytorskich

KOMUNIKAT w sprawie zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi listę firm audytorskich na podstawie  art. 57 ust 1 ustawy. Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej Agencji. Agencja przypomina o obowiązku wynikającym z art. 57 ust. 3 ustawy, tj. zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych. Uwaga ! W dniu 8 grudnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2106), która wprowadza również zmiany do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z art. 62a ustawy wniosek o zmianę danych na liście składa się w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie internetowej Agencji, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wraz z wnioskiem o zmianę danych podlegających wpisowi na listę dołącza się:
  • dokumenty potwierdzające zmianę danych, sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • odwzorowania cyfrowe sporządzonych w postaci papierowej dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 57 ust. 3a ustawy, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby potwierdzającej zgodność odwzorowania cyfrowego odpowiednio z dokumentem albo oświadczeniem sporządzonym w postaci papierowej.
Zgodnie z art. 57 ust. 3a ustawy do wniosku o zmianę danych na liście, zamiast dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 6, 8, 9 i 12 ustawy, można dołączyć oświadczenie o zgodności tych danych ze stanem faktycznym i prawnym, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy lub przez jego pełnomocnika.  

Wzór oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym i prawnym

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy tj. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składane waz z wnioskiem o zmianę danych na liście, nie wymagają dodatkowego opatrywania ich podpisem przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika, czy też uwierzytelnienia. Przypominamy! Wniosek o zmianę danych na liście wraz z wymaganymi dokumentami są składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem  Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika w zakresie składania formularza  wniosku o zmianę danych na liście (instrukcja użytkownika) W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zmiany danych na liście, pytania prosimy kierować na adres e-mail: lista@pana.gov.pl. Agencja zachęca również do zapoznania się z Komunikatem w sprawie zmian do ustawy o biegłych rewidentów, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dostępnym na stronie Agencji.
Skip to content