preloader

Komunikat w sprawie publikacji sprawozdań z przejrzystości i przekazywania informacji do organu nadzorującego

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 13 rozporządzenia nr 537/20141 , tj. publikacji przez firmę audytorską wykonującą badania ustawowe jednostek interesu publicznego rocznego sprawozdania z przejrzystości (dalej: „sprawozdanie”) najpóźniej cztery miesiące po zakończeniu każdego roku obrotowego na stronie internetowej firmy audytorskiej.
30 kwietnia 2020 r. upływa termin na publikację sprawozdania dla firm audytorskich, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r.
O publikacji/aktualizacji sprawozdania należy poinformować Agencję.
Firmy audytorskie, które nie wywiązały się dotychczas z obowiązku publikacji sprawozdania oraz poinformowania Agencji o publikacji sprawozdania, prosimy o terminowe wywiązanie się z tych obowiązków. Informację o publikacji sprawozdania, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, uprzejmie prosimy wysłać do Agencji drogą elektroniczną na wzorze formularza zamieszczonego na stronie Agencji (link).
Brak realizacji powyższych obowiązków w terminie ustawowym, podlega karze administracyjnej na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, ze zm.).
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE 27.05.2014 L 158/77).

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content