Aktualizacja danych na liście firm audytorskich

KOMUNIKAT
w sprawie zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi listę firm audytorskich na podstawie  art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015), dalej „ustawa”. Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej Agencji. Agencja przypomina o obowiązku wynikającym z art. 57 ust. 3 ustawy, tj. zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych

Zgodnie z art. 62a ustawy wniosek o zmianę danych na liście składa się w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie internetowej Agencji, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwaga! We wniosku o zmianę danych prosimy o  uwzględnianie wszystkich aktualnie obowiązujących danych dotyczących firmy audytorskiej zarówno tych, które uległy zmianie, jak również informacji, które pozostają bez zmian.

Dla informacji, które pozostają bez zmian nie jest konieczne dołączanie dokumentów potwierdzających dane.

Dla informacji, które uległy zmianie wraz z wnioskiem o zmianę danych podlegających wpisowi na listę dołącza się:

  • dokumenty potwierdzające zmianę danych, sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • odwzorowania cyfrowe sporządzonych w postaci papierowej dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 57 ust. 3a ustawy, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby potwierdzającej zgodność odwzorowania cyfrowego odpowiednio z dokumentem albo oświadczeniem sporządzonym w postaci papierowej.

Zgodnie z art. 57 ust. 3a ustawy do wniosku o zmianę danych na liście, zamiast dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 6, 8, 9 i 12 ustawy, można dołączyć oświadczenie o zgodności tych danych ze stanem faktycznym i prawnym, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy lub przez jego pełnomocnika.  

Wzór oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym i prawnym

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy tj. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składane waz z wnioskiem o zmianę danych na liście, nie wymagają dodatkowego opatrywania ich podpisem przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika, czy też uwierzytelnieniaPrzypominamy! Wniosek o zmianę danych na liście wraz z wymaganymi dokumentami są składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem  Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika w zakresie składania formularza  wniosku o zmianę danych na liście (instrukcja użytkownika) W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zmiany danych na liście, pytania prosimy kierować na adres e-mail: lista@pana.gov.pl.

Najczęściej zadawane pytania na temat wniosku o aktualizację danych (PLIK)

Wzór wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi na listę.

Skip to content