Udział przedstawicielek PANA w XXII Dorocznej Konferencji Audytingu

Zastępca prezesa PANA, Justyna Adamczyk wystąpiła podczas otwarcia XXII Dorocznej Konferencji Audytingu online zorganizowanej przez PIBR w dn. 13 października br. W przemówieniu silnie zaakcentowała rangę i odpowiedzialność zawodu biegłego rewidenta:

Dziś potrzeba zmienić sposób pracy audytorów. Zmiany rynkowe sprawiają, że muszą oni jednak wiedzieć więcej niż wcześniej. Muszą być również w stanie posługiwać się nowymi narzędziami wspomagającymi badanie. To co się nie zmieni, to oczekiwanie, że biegli będą działać w interesie publicznym a ich praca będzie musiała być odpowiedniej jakości (…) Zawód biegłego rewidenta jest między innymi dlatego tak ważny, że jego wykonywanie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jeden błąd może sprawić, że tysiące ludzi stracą swoje oszczędności, a ogromne kwoty należnych podatków nie wpłyną do budżetu i nie zostaną przeznaczone na ważne społecznie cele”.

Justyna Adamczyk zaprezentowała bieżące działania Agencji, wpisujące się w podnoszenie jakości usług biegłych rewidentów i omówiła zagadnienie kontroli dziedzinowych oraz kontroli tematycznych wynikających z dostrzeżonych ryzyk. Przedstawiła także działania edukacyjne PANA m.in. przez publikacje oraz zaplanowaną na 19 października br. konferencję online o ładzie korporacyjnym:

Agencja widzi potrzebę zwrócenia uwagi na rangę jakości sprawozdania finansowego i prawidłowo przeprowadzonego badania tego sprawozdania, które jest jednym z elementów ładu korporacyjnego”.

Istotną dla środowiska audytorskiego była informacja o konieczności wdrożenia od stycznia 2023 r. w Polsce nowych, międzynarodowych standardów zarządzania jakością dotyczących firm audytorskich.

Zastępca prezesa PANA poruszyła także zidentyfikowany w ankiecie dla firm audytorskich problem niezrozumienia celu badania przez klientów oraz zagadnienie badania sprawozdań finansowych przez firmy nie posiadające właściwych do tego uprawnień, jako zjawisko negatwynie wpływające na zaufanie do zawodu biegłego rewidenta.

„Podsumowując ważnym jest, aby jakość usług biegłych rewidentów stała na jak najwyższym poziomie. Wysoka jakość tych usług leży zarówno w interesie publicznym jak i w interesie wszystkich biegłych. Aby osiągnąć cel działania w interesie publicznym i odpowiedniej jakości wykonywanej pracy wystarczy tylko przestrzegać istniejących standardów wykonywania zawodu, kierować się zasadami etyki oraz wdrożyć prawidłowo działający system kontroli jakości w firmie audytorskiej. Nie mam wątpliwości, że większość biegłych rewidentów stosuje się do tych zasad. Będą oni mieli pełne wsparcie naszej Agencji” – powiedziała wiceprezes Justyna Adamczyk podczas otwarcia XX DKA.

W pierwszym dniu XXII DKA przemawiała również dyrektor Departamentu Kontroli PANA, dr. Agnieszka Baklarz.
Rozpoczynając swoją wypowiedź odniosła się do zagadnień poruszanych w panelu, a dotyczących przyszłości zawodu biegłych rewidentów oraz firm audytorskich w kontekście malejącej liczby biegłych rewidentów. Zwróciła uwagę na konieczność zmiany sposobu organizacji działania firm audytorskich poprzez włączenie w działalność przy jednoczesnym dążeniu do zachowania odpowiedniej jakości wykonywanych usług biegłych rewidentów. Dodatkowo zwróciła uwagę, że firmy audytorskie powinny zadbać o odpowiedni ton z góry i pozwolić biegłym rewidentom na odpowiednie czasowo zajęcie się wykonywaniem badań sprawozdań finansowych. Podkreśliła, że Agencja będzie się temu przyglądać z dużą uwagą.

Istotną częścią jej wystąpienia było omówienie sposobów, w jaki Agencja odpowiada na ryzyka rynkowe, które mogą dotknąć szczególnie dużą liczbę interesariuszy m.in. poprzez nową organizację planów kontroli. Wskazała, że Agencja będzie przygotowywała 5 planów kontroli, z czego 4 plany będą wysoce specjalizowane (kontrole dziedzinowe). Plan kontroli dziedzinowej obejmuje banki, ubezpieczycieli, fundusze inwestycyjne oraz podmioty sporządzające sprawozdania skonsolidowane i łączne.

Dr. Baklarz zapoznała zebranych z prowadzoną obecnie kontrolą tematyczną pomiotów notowanych na zorganizowanych rynkach akcji prowadzonych poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego obrotu. Ponadto zaprezentowała plany kontroli tematycznej dotyczącej sprawdzenia (test na sucho) projektów nowych systemów zarządzania jakością w oparciu o nowe standardy MSZJ1, MSZJ2 oraz MSB 220 (Z). Wskazała, że Agencja będzie starała się przygotować sprawozdanie z takiej kontroli na koniec I kwartału 2023, tak aby reszta firm audytorskich mogła na przykładzie zrozumieć sposób projektowania systemów zarządzania jakością na bazie nowych standardów.

Dyrektor Departamentu Kontroli PANA zaprezentowała również obecne i planowane do końca roku publikacje przygotowane przez PANA w efekcie przeprowadzonych kontroli. Publikacje powinny pomóc biegłych rewidentów i firm audytorskich w samodzielnym udoskonalaniu procedur badania oraz zarządzania jakością w firmach audytorskich.

Skip to content