MF odpowiada na pytania PANA związane z podejściem w sprawozdaniu z badania do naruszeń limitów określonych w art. 145 oraz 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Ministerstwo Finansów przedstawiło interpretację art. 83 ust. 6 pkt 4 i 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 poz. 1415) (dalej: „ustawa o biegłych rewidentach”) w odniesieniu do kwestii sposobu podejścia w sprawozdaniu z badania do naruszeń limitów określonych w art. 145 oraz 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605) (dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”).

21 października 2021 r. Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów odpowiedział na pismo Agencji dotyczące prośby o interpretację przepisu art. 83 ust. 6 pkt 4 i 5 ustawy o biegłych rewidentach w odniesieniu do kwestii sposobu podejścia w sprawozdaniu z badania do naruszeń limitów określonych w art. 145 oraz 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Interpretacja dotyczyła dwóch pytań zadanych przez Agencję:

1. Limity określone w odrębnych ustawach i kwestia jednolitości podejścia biegłych rewidentów do podawania tej informacji w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego

Zgodnie z interpretacją MF w przypadku uznania informacji o przekroczeniach limitów inwestycyjnych za informacje o istotnym naruszeniu prawa, statutu lub umowy spółki, mające wpływ na sprawozdanie finansowe spółki (art. 83 ust. 6 pkt 4 uob), to wówczas, ze względu na istotny charakter tych informacji, w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego (niezależnie od rodzaju funduszu) powinny być zawarte informacje o przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu i zwiększaniu tego przekroczenia, z wyłączeniem przypadków, w których to przekroczenie lub jego zwiększenie było spowodowane wyłącznie przez: (a) zmiany cen, kursów lub wartości składników lokat posiadanych przez fundusz, (b) zmiany wartości aktywów funduszy występujące w okresie pomiędzy zawarciem transakcji nabycia składnika lokat, innego niż składnik lub składniki, których dotyczy przekroczenie albo zwiększenie przekroczenia, a jej rozliczeniem, związane z obowiązkiem jej ujęcia w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy, (c) zmiany wartości aktywów funduszy wynikające z transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu dotyczącej składnika lokat innego niż składnik lub składniki, których dotyczy przekroczenie albo zwiększenie przekroczenia, (d) zmiany wartości aktywów funduszu wywołane poprzez zmiany w kapitale wpłaconym lub wypłaconym. Wyłączone przekroczenia limitów inwestycyjnych powstały bowiem w sposób niezależny od funduszu, a przez to zostały uznane przez regulatora za mniej istotne i mogące podlegać nadzorowi w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej towarzystwa.

2. Czy o naruszeniach limitów określonych w art. 145 i art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych lub statutu funduszu w trakcie roku, które na dzień bilansowy zostały dostosowane biegły rewident również powinien (w świetle przepisów art. 86 ust. 6 pkt 4 i 5 ustawy o biegłych rewidentach) zamieścić informację w sprawozdaniu z badania?

Zgodnie z interpretacją MF w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego powinny zostać zawarte informacje o przekroczeniach limitów inwestycyjnych, które miały miejsce na dzień bilansowy. Efekt takiego przekroczenia znajdzie bowiem swoje odzwierciedlenie w bilansie, który sporządza się na dzień bilansowy.

Dodatkowo MF wskazało, że zasadne jest, aby biegły rewident w swojej opinii wskazywał, czy identyfikowane na dzień bilansowy przekroczenia limitów inwestycyjnych do dnia sporządzenia sprawozdania z badania zostały dostosowane, bądź też czy na dzień sporządzenia sprawozdania z badania identyfikowane są przypadki naruszenia ww. norm ostrożnościowych.

Z pełną odpowiedzią MF można zapoznać się w pliku.

Z pytaniem Agencji można zapoznać się w pliku.

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content