Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za trzeci i czwarty kwartał 2020 roku

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za trzeci i czwarty kwartał 2020 roku

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) przypomina o obowiązku wniesienia przez firmy audytorskie opłaty z tytułu nadzoru za trzeci i czwarty kwartał 2020 roku, w terminie do 15 października 2020 r.1
Firmy audytorskie, które w trzecim kwartale 2020 r. osiągnęły przychody z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (dalej: „przychody”), wnoszą opłatę do Agencji2 , w wysokości, na którą składa się suma:
  • iloczynu stawki procentowej opłaty na 2020 r., tj. 2,73 %3 oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w trzecim kwartale 2020 r. i
  • iloczynu stawki procentowej opłaty na 2020 r., tj. 2,73 % oraz przychodów firmy audytorskiej planowanych do osiągnięcia w czwartym kwartale 2020 r.
Agencja przypomina, że zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy opłata z tytułu nadzoru nie może być mniejsza niż 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy4.
W 2020 r. obowiązuje minimalna opłata z tytułu nadzoru w wysokości 984 zł.
Minimalną opłatę z tytułu nadzoru wnoszą w terminie do 15 października 2020 r. firmy audytorskie, które w 2020 r.:
  • nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. oraz nie planują osiągnąć przychodów w czwartym kwartale 2020 r. albo
  • wysokość opłaty obliczona jako iloczyn stawki procentowej 2,73% oraz przychodów osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca 2020 r., stanowi kwotę mniejszą niż 984 zł (w takim przypadku firma audytorska dokonuje wpłaty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą już wpłaconą a kwotą 984 zł).
Opłatę wnosi się do Agencji na indywidualny rachunek bankowy firmy audytorskiej, przekazany przez Agencję mailowo w pierwszym kwartale 2020 r., z podaniem tytułu wpłaty. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przez firmy audytorskie obowiązków w przedmiocie wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 roku, w tym ustalania jej wysokości i terminów wpłaty, zostały opublikowane w komunikacie Agencji5 z 8 kwietnia 2020 r. Agencja przypomina, że za naruszenie przepisów w zakresie obowiązku wniesienia opłaty, firmy audytorskie podlegają karze administracyjnej na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 23 ustawy.
W przypadku uiszczenia opłaty z tytułu nadzoru po upływie terminu, powinna być ona powiększona o odsetki naliczone na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.). W tytule przelewu należy wtedy zaznaczyć odrębnie: kwotę główną opłaty z tytułu nadzoru oraz wysokość wpłaconych odsetek.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za trzeci i czwarty kwartał 2020 r., pytania prosimy kierować na adres e-mail: oplata@pana.gov.pl
  1. par 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2321, dalej „rozporządzenie”)
  2. art. 55 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, dalej: „ustawa”).
  3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1145).
  4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 174).
  5. https://pana.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-realizacji-przez-firmy-audytorskie-obowiazkow-dotyczacych-wnoszenia-oplaty-z-tytulu-nadzoru-w-2020-r/

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content