preloader

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 r.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm., dalej: „ustawa”) firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) za dany rok kalendarzowy.
Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że począwszy od 2020 r. wszystkie firmy audytorskie zobowiązane są do wnoszenia opłaty wyłącznie do Agencji.
Wysokość stawki procentowej opłaty na 2020 r. (dalej: „stawka”) ustalona została na poziomie 2,73 % przychodów z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (dalej: przychody)1.
Firmy audytorskie wnoszą opłatę w następujących terminach2:
  • do 30 kwietnia 2020 r– w wysokości iloczynu stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w pierwszym kwartale;
  • do 31 lipca 2020 r.– w wysokości iloczynu stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w drugim kwartale;
  • do 15 października 2020 r.– w wysokości sumy iloczynów stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w trzecim kwartale i planowanych do osiągnięcia w czwartym kwartale danego roku kalendarzowego.
Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy opłata z tytułu nadzoru nie może być mniejsza niż 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy3
W 2020 r. obowiązuje minimalna opłata w wysokości 984 zł.
Minimalną opłatę wnoszą w terminie do 15 października 2020 r. firmy audytorskie, które w 2020 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach danego roku kalendarzowego lub wysokość opłaty obliczona jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca roku, stanowi kwotę mniejszą niż 984 zł.
Za naruszenie przepisów ustawy w zakresie obowiązku wniesienia opłaty, na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 23 ustawy, firma audytorska podlega karze administracyjnej.
Od zaległości nieuiszczonej w wyznaczonym terminie nalicza się odsetki za zwłokę, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
Firmy audytorskie będą wnosiły opłatę na rachunek bankowy Agencji poprzez indywidualne rachunki bankowe, szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane oddzielnym zawiadomieniem.
Ewentualne pytania można kierować na adres e-mail: oplata@pana.gov.pl.
  1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1145).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2321).
  3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 174).

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content