Komunikat po XLVI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XLVI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

 

21 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu uczestniczyli: 

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Anna Napiórkowska – Członek Rady Agencji,
 5. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 6. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 7. Renata Oszast – Członek Rady Agencji,
 8. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 10. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 3/I/2023 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa, dotyczącą uchwał: 
  • nr 2462/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za pełnienie funkcji w organach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i w innych podmiotach,
  • nr 2465/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zasad opracowania rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz wzoru rocznego planu finansowego regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 2466/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie poniesionych nakładów na lokal użytkowany przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach,
  • nr 2467/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie poniesionych nakładów na lokal użytkowany przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku,
  • nr 10/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat deficytu w Planie finansowym Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2023 r.,
  • nr 11/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 13 grudnia 2022 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat deficytu w Planie finansowym Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2023 r.,
  • nr 2459/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz uchwała nr 2503/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 grudnia 2022 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego,
  • nr 2502/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • od nr 2516/46/2022 do nr 2518/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyznania odznaki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 2520/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie aktualizacji planu kosztów realizacji zadań nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2022 r.,
  • nr 2521/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu zatrudnienia z alokacją pracowników i kosztów ich zatrudnienia,
  • nr 2522/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 2523/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zasad alokacji kosztów do działalności samorządowej i zadań realizowanych w ramach nadzoru publicznego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów,
  • nr 2524/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie sfinansowania nakładów na lokal użytkowany przez Regionalny Oddział Po1skiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi,
  • nr 2525/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń innych podmiotów,
  • nr 2526/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu kosztów realizacji zadań nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2023 r.,
  • nr 2527/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia projektów dokumentów na Walne Zgromadzenia biegłych rewidentów w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (dalej: uchwała KRBR nr 2527/46/2022),
  • nr 2529/46a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2023 r.,
  • nr 2546/46a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie liczby delegatów z poszczególnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów,

Po dokonaniu analizy ww. uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302, ze zm.), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 4/I/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2547/47/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów. (link do uchwały)

Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 5/I/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. (link do uchwały)

Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 6/I/2023 w sprawie opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (link do uchwały)

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych prowadzonych przez Agencję w 2022 r.

Rada Agencji zapoznała się z informacją o wybranych zagadnieniach związanych z procesem badania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

 

Skip to content