Komunikat po XLIX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XLIX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

16 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu uczestniczyli: 

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Anna Napiórkowska – Członek Rady Agencji,
 5. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 6. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 7. Renata Oszast – Członek Rady Agencji,
 8. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 10. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1302, ze zm.) podjęła uchwały:

 • nr 11/I/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2716/49a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie oraz art. 15 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1302, z późn. zm.) (Link do uchwały)
 • nr 12/I/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2717/49a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 kwietnia 2023 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy (Link do uchwały)
 • nr 13/I/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2718/49a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 kwietnia 2023 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy (Link do uchwały)
 • nr 14/I/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2715/49a/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 roku (Link do uchwały)

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 15/I/2023 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa, dotyczącą uchwał:
  • nr 2621/48/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie dokonania wyboru i ustalenia listy jednostek uprawnionych do szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego podlegających wizytacji w 2023 roku,
  • od nr 2628/48a/2023 do nr 2632/48a/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu składek członkowskich,

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym przyjęła roczne sprawozdanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego za 2022 r., o jakim mowa w art. 90 ust. 5 ustawy, i podjęła: 

 • uchwałę nr 16/I/2023 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2022 r.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, podjęła uchwałę:

 • nr 17/I/2023 w sprawie zwrócenia się do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o podjęcie uchwały. (Link do uchwały)

Rada Agencji zwróciła się do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o podjęcie uchwały ustalającej treść materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów, o jakich mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dla:

 • co najmniej pięciu tematów egzaminacyjnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, w terminie do 31 maja 2024 r.
 • wszystkich tematów egzaminacyjnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, w terminie do 30 września 2024 r.

Rada Agencji zapoznała się z informacjami na temat:

 • postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych prowadzonych przez Agencję w I kwartale 2023 r.,
 • udziału przedstawicieli Agencji w pracach Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA), a także planowanej wspólnie z Bankiem Światowym wizycie studyjnej w Polsce delegacji organów nadzorczo-regulacyjnych z 6 krajów bałkańskich tzn. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Północnej Macedonii oraz Serbii .

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Skip to content