Komunikat po XL i XLI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XL i XLI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

13 października 2022 r. oraz 18 października 2022 r. odbyły się posiedzenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniach uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Anna Napiórkowska – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 9. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji
 10. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji (nieobecny na posiedzeniu 13 października 2022 r.)

Na posiedzeniu 13 października 2022 r. Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 31/I/2022 w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wskazane w pkt. 1, 2 i 5 załącznika do uchwały nr 15/I/2022 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przedstawienia zastrzeżeń do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2182/363/2022 z dnia 30 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego)

Na posiedzeniu 18 października 2022 r. Rada Agencji podjęła decyzję o przeprowadzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Agencji głosowania nad uchwałą w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego), uwzględniającej zastrzeżenia Rady Agencji w trybie art. 102 ust. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Rada Agencji zwróciła się do Prezesa Agencji o skierowanie prośby do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów o pilne przygotowanie członków samorządu zawodowego do wdrożenia nowych standardów.

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji 18 października 2022 r. podjęła uchwałę:

 • nr 32/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwał:
  • nr 2326/41a/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą,
  • nr 2327/41a/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie organizacji XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu,
  • od nr 2230/41a/2022 do nr 2232/41a/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania odznaki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 2341/42a/2022 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wyboru dostawcy usług streamingowych do obsługi technicznej XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu,
  • nr 2342/42a/2022 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 roku,
  • od nr 2343/42a/2022 do nr 2345/42a/2022 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przyznania odznaki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji na posiedzeniu 18 października 2022 r. podjęła uchwałę:

 • nr 33/I/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2371/43a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej (link do uchwały)

Rada Agencji na posiedzeniu 18 października 2022 r. zapoznała się z informacją na temat wykonania planów kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz informacją na temat prowadzonych przez Agencję postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych.

Ponadto 27 września 2022 r. Rada Agencji, w związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów) podjęła w trybie obiegowym uchwałę:

 • nr 30/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegająca zatwierdzeniu uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów narusza przepisy prawa, dotyczącą uchwały nr 2271/38a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2021.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, nie znaleziono przesłanek do jej zaskarżenia do sądu administracyjnego.

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Skip to content