Komunikat po LVIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po LVIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

17 października 2023 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu, na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.), odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA). W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Anna Napiórkowska – Członek Rady Agencji,
 4. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 5. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 6. Joanna Wielgórska – Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 7. Renata Oszast – Członek Rady Agencji,
 8. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 10. Dariusz Wosztak – Członek Rady Agencji.

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła uchwałę:

 •  nr 38/I/2023 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa, dotyczącą następujących uchwał:
 • nr 33/2/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2024 roku,
 • nr 48/2a/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów,
 • nr 52/2a/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu na przesłanie zmienionej uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego) uwzględniającej zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego albo uchwały wraz z uzasadnieniem ich nieuwzględnienia,
 • nr 53/2a/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu na przesłanie zmienionej uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów uwzględniającej zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego albo uchwały wraz z uzasadnieniem ich nieuwzględnienia,
 • nr 57/3/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 59/3/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 r. ,
 • nr 91/3/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
 • od nr 92/3/2023 do nr 93/3/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu składek członkowskich,
 • nr 96/3a/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wizytatorów upoważnionych do przeprowadzania w imieniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wizytacji w jednostkach uprawnionych,
 • nr 97/3a/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu składek członkowskich, kary dyscyplinarnej oraz kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 39/I/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 60/3/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do wykazu jednostek uprawnionych (Link do uchwały

Działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr  40/I/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 105/4/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego) (Link do uchwały)

Działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 41/I/2023 w sprawie przedłużenia terminu na rozpatrzenie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 106/4/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (Link do uchwały)

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat wykonania do 30 września 2023 r. planów kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Skip to content