Udział przedstawicieli PANA w XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu

Udział przedstawicieli PANA w XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu

Przedstawiciele Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wzięli udział w XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu. Konferencja organizowana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów odbyła się w dniach 16 i 17 października w Warszawie. Hasło tegorocznego wydarzenia to: „Biegły rewident. Jakość. Zaufanie: zielony audyt, standardy zarządzania jakością, etyka i niezależność.”

XXIV Doroczna Konferencja Audytingu po raz pierwszy została objęta patronatem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

W otwarciu konferencji udział wzięła pani Justyna Adamczyk, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. W swoim wystąpieniu pani Justyna Adamczyk podkreśliła wagę i znaczenie tematów poruszanych podczas DKA, które łączą zagadnienia przyszłości z fundamentami profesji biegłego rewidenta. Odnosząc się do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i rosnącym znaczeniem czynników ESG w gospodarce pani Justyna Adamczyk powiedziała, że rachunkowość i rewizja nie funkcjonują w próżni i muszą podążać za zmianami a nowe przepisy w zakresie raportowania zrównoważonego zrównują istotność informacji niefinansowych i finansowych.

Zastępca Prezesa PANA poinformowała również, że PANA już prawie 2 lata temu rozpoczęła przygotowania związane z oczekiwanym objęciem nadzorem publicznym usług atestacji sprawozdań zrównoważonych. Podkreśliła, że Agencja stara się budować dodatkowe kompetencje, gromadzić wiedzę i know-how korzystając m.in. z licznych kontaktów międzynarodowych. Bardzo zależy nam na rozszerzeniu liczby firm audytorskich mających potencjał, aby świadczyć takie usługi. Na tym rynku będzie miejsce dla firm różnej wielkości, dlatego zamierzamy wspierać wszelkie inicjatywy rozwojowe w tym zakresie i dbać o zapewnienie równych warunków działania dla wszystkich podmiotów posiadających niezbędną wiedzę, zasoby i umiejętności do świadczenia usług w zakresie atestacji sprawozdawczości zrównoważonej – mówiła Justyna Adamczyk.

Tegoroczna konferencja audytingu poświęcona była także m.in. standardom zarządzania jakością oraz zmianom w Kodeksie Etyki. W swoim wystąpieniu podczas otwarcia DKA pani Justyna Adamczyk podkreśliła, że są to fundamenty, na jakich powinna opierać się działalność firm audytorskich i biegłych rewidentów. Prezes Adamczyk podkreśliła, że bez tych dwóch elementów nie byłoby wyłączności na świadczenie wielu usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów, a zawód biegłego rewidenta nie różniłby się wiele w swojej istocie od usług wykonywanych przez innych specjalistów. – To co, niestety, nadal przez niektóre osoby uważane jest za zbędne obciążenie i koszt w świadczeniu usług, jest tak naprawdę tym, na czym opiera się zawód zaufania publicznego i wyróżnia go pozytywnie od innych profesji. Nikt nie będzie w dłuższej pespektywie dawał przywileju biegłym rewidentom i firmom audytorskim w postaci świadczenia określonych usług zastrzeżonych, jeżeli nie będą one wykonywane z uwzględnieniem najwyższych standardów zarządzania jakością, etyki zawodowej oraz w celu realizacji interesu publicznego – mówiła Justyna Adamczyk.

Zastępca Prezesa PANA mówiła także o zadaniach publicznych samorządu zawodowego biegłych rewidentów w zakresie ustanawiania standardów zawodu oraz roli nadzoru publicznego nad tym procesem. Pani Justyna Adamczyk podkreśliła, że granicą samorządności zawodowej jest interes publiczny. Standardy wykonywania zawodu określają to, co biegli rewidenci muszą robić i jednocześnie definiują w praktyce granice ich odpowiedzialności za czyny lub zaniechania.

Tematyce sprawozdawczości niefinansowej poświęcony był panel dyskusyjny Dyrektywa CSRD i jej wpływ na zawód biegłego rewidenta – „zielony audytor”, w którym udział ze strony PANA wziął pan Bogusław Budziński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej. Przedstawiciel PANA powiedział m.in., że w ocenie Agencji przy atestacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju istotne będzie zapewnienie odpowiedniego systemu zarządzania jakością a także wdrożenie zasad etyki i niezależności równoważnych dla reguł stosowanych w przypadku audytu informacji finansowych. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku sprawozdawczości finansowej, zapewnienie odpowiedniej jakości sprawozdawanych informacji będzie wymagało dużego zaangażowania po stronie zarządów i rad nadzorczych podmiotów raportujących. Istotna będzie także współpraca rady nadzorczej z biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi świadczącymi usługę atestacyjną – mówił dyr. Budziński. Podkreślił również, że w przypadku raportowania niefinansowego należy zapewnić niezależność, zbliżoną do tej która funkcjonuje w przypadku audytowania raportowania finansowego i w związku z tym konieczne jest wypracowanie takich zasad etycznych, które będą maksymalnie wykorzystywały dotychczasowy dorobek IESBA.

Skip to content