Komunikat po LVI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po LVI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

22 sierpnia 2023 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu, na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015), odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA). W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Anna Napiórkowska – Członek Rady Agencji
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji
 4. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 5. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 6. Renata Oszast – Członek Rady Agencji,
 7. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji
 8. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji
 9. Dariusz Wosztak – Członek Rady Agencji.

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 34/I/2023 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa, dotyczącą następujących uchwał:
  • nr 4/2023 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów;
  • nr 5/2023 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za 2022 r.;
  • nr 6/2023 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej wykonania Planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w roku 2022;
  • nr 1/2023 X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu obrad X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów;
  • nr 4/2023 X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2023 r. z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2019-2023;
  • nr 5/2023 X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego w kadencji 2019-2023;
  • od nr 6/2023 do nr 20/2023 X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji 2019-2023;
  • od nr 26/2023 do nr 34/2023 i nr 36/2023 X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2019-2023;
  • nr 35/2023 X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium za pełnienie funkcji Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego w  kadencji 2019-2023;
  • nr 37/2023 X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu obrad X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów;
  • nr 37a/2023 X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie określenia liczby członków organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz liczby zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego;
  • nr 2785/51/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przekazania do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego listy biegłych rewidentów, którzy w roku 2022 nie dopełnili obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
  • nr 2792/51/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 maja 2023 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
  • nr 2794/51/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2022;
  • nr 2795/51/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania funduszu celowego;
  • nr 2796/51/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie utworzenia funduszu celowego;
  • nr 2797/51/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania funduszu celowego;
  • nr 2798/51/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie utworzenia funduszu celowego;
  • nr 2799/51/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania funduszu celowego;
  • nr 2800/51/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie utworzenia funduszu celowego;
  • nr 2801/51/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2022;
  • nr 2802/51/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2022;
  • nr 2803/51/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą;
  • nr 2807/51a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;
  • nr 2808/51a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 maja 2023 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 roku;
  • nr 2812/51a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę;
  • nr 2813/51a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę;
  • nr 2814/51a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę;
  • nr 2815/51a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą;
  • nr 2/1/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. ewidencji;
  • nr 6/1/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do monitorowania i opiniowania aktów prawnych;
  • nr 8/1/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. organizacyjnych.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych prowadzonych przez Agencję w I półroczu 2023 r. i wniosków z kontroli dotyczących szczególnych aspektów badania działalności banków[1].

[1] https://pana.gov.pl/komunikaty/badanie-ujawnien-w-sprawozdaniach-finansowych-bankow-w-kontekscie-skutkow-orzeczen-tsue-z-15-czerwca-2023-r/

Skip to content