Schemat kontroli PANA przeprowadzanej w sposób zdalny

PANA planuje, w okresie stanu pandemii, przeprowadzanie kontroli w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Osoby kontrolujące będą znajdować się w siedzibie PANA i będą kontaktować się z kontrolowaną firmą audytorską przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym1 przewiduje możliwość przeprowadzania w siedzibie PANA kontroli w firmie audytorskiej w zakresie dotyczącym badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego, za zgodą tej firmy2.
18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (ustawa COVID-19)3, która umożliwia, za zgodą kontrolowanej firmy audytorskiej, przeprowadzanie kontroli w siedzibie PANA także w firmie audytorskiej w zakresie dotyczącym badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego4.
Zgoda firmy audytorskiej warunkuje przeprowadzanie kontroli w siedzibie PANA w sposób zdalny.
W przypadku przeprowadzania kontroli w sposób przewidziany w art. 106 ustawy COVID-19, doręczenie:
 1. zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 495 oraz z 2020 r. poz. 424),
 2. imiennego upoważnienia udzielonego osobie kontrolującej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby kontrolującej, o których mowa w art. 113 ust. 1 ,
 3. zawiadomienia o zakończeniu kontroli, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy – może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344); dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.
Poniżej przedstawiamy schemat przebiegu kontroli w siedzibie PANA przeprowadzanej w sposób zdalny.

Schemat kontroli PANA przeprowadzanej w sposób zdalny

Pismo do firmy audytorskiej o informacje niezbędne do zaplanowania i prowadzenia kontroli

(w przypadku kontroli prowadzonej w sposób przewidziany w art. 106 ustawy COVID przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany na liście firm audytorskich)

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

(w przypadku kontroli prowadzonej w sposób przewidziany w art. 106 ustawy COVID przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany na liście firm audytorskich) (Wszczęcie kontroli)

Wszczęcie kontroli - doręczenie upoważnienia i okazanie legitymacji służbowej

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 • spotkanie wprowadzające – telekonferencja
 • ocena systemu wewnętrznej kontroli jakości – telekonferencja oraz korespondencja mailowa
 • ocena wybranych do kontroli dokumentacji usług atestacyjnych lub pokrewnych – przekazanie przez firmę audytorską dokumentacji podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, telekonferencja oraz korespondencja mailowa
 • weryfikacja realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli – telekonferencja oraz korespondencja mailowa
 • spotkanie podsumowujące – telekonferencja oraz komunikacja mailowa

Doręczenie zawiadomienia o zakończeniu kontroli

(w przypadku kontroli prowadzonej w sposób przewidziany w art. 106 ustawy COVID przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany na liście firm audytorskich) (Zakończenie kontroli)

Doręczenie protokołu kontroli

w trybie przepisów o doręczeniach na podstawie działu 1 rozdziału 8 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

20-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń protokołu

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń - Doręczenie informacji o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń

w trybie przepisów o doręczeniach na podstawie działu 1 rozdziału 8 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Doręczenie raportu z kontroli

w trybie przepisów o doręczeniach na podstawie działu 1 rozdziału 8 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 1. ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, 1571, 2200 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 568);
 2. Art. 116 ust. 1a ustawy biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 3. ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695);
 4. art. 106 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) w związku z art. 106 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content