Wystąpienie Pani Justyny Adamczyk, Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podczas XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu

Wystąpienie Pani Justyny Adamczyk, Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podczas XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu

Justyna Adamczyk, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego została zaproszona do uroczystego otwarcia XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu organizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Wydarzenie odbyło się 7-8 listopada br. w formule online.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego wspiera te inicjatywy podejmowane na rzecz środowiska zawodowego biegłych rewidentów, które przyczyniają się do podniesienia jakości świadczonych usług i służą realizacji interesu publicznego.

W tym roku tematyka konferencji koncentrowała się na szczególnie istotnym i ważnym dla zawodu biegłego rewidenta oraz działalności firm audytorskich zagadnieniu, którym są „Nowe standardy zarządzania jakością IAASB”.

Justyna Adamczyk w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że zbliżające się zmiany, związane z wprowadzeniem nowych standardów zarządzania jakością, są ewolucją, a nie rewolucją, oraz wyraziła nadzieję, że ich wdrożenie przyczyni się w większym stopniu do zabezpieczenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz będzie służyć dobrze nie tylko firmom audytorskim, ale również szeroko rozumianemu interesowi publicznemu. Po niezbędnym ich dostosowaniu do warunków i regulacji krajowych mają one po wdrożeniu stanowić fundament funkcjonowania firm audytorskich w kolejnych okresach.

Od rozpoczęcia prac nad nowymi krajowymi standardami kontroli jakości Agencja wielokrotnie zwracała uwagę [Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów] na potrzebę wsparcia firm audytorskich, szczególnie małych i średnich, aby wszystkie podmioty miały równe szanse oraz były gotowe na wdrożenie standardów w tym samym czasie” – podkreśliła Justyna Adamczyk.

W dalszej części swojego wystąpienia wskazała na kluczowe obszary, z punktu widzenia nadzoru, konieczne do wprowadzenia przez firmy audytorskie. Podkreśliła, że uzupełnienie projektu polskiej wersji standardów kontroli jakości, poprzez dodanie niektórych uzupełniających wymagań, które korelują z obowiązującymi przepisami i doświadczeniami Agencji, ma na celu ułatwienie i polepszenie pracy biegłych rewidentów.

Wskazała również na etapy przygotowań do wdrożenia nowych standardów i konieczność przygotowania biegłych rewidentów przez KRBR do opracowania przez nich gotowego do działania od 1 stycznia 2023 roku, w każdej firmie audytorskiej, nowego systemu zarządzania jakością – po ich uchwaleniu przez Radę Agencji. Podkreśliła, że Agencja będzie wspomagać ich wdrożenie poprzez spotkania poświęcone tematyce standardów, kontrole tematyczne i publikację ich wyników oraz opublikowanie nowych procedur kontroli odpowiednio wyskalowanych co do wielkości firmy audytorskiej. Te działania Agencji będą służyły firmom audytorskim jako wskazówki do ulepszenia i autokontroli ich własnych systemów kontroli jakości.

Wnoszę, że dobór zagadnień przygotowany przez PIBR na Doroczną Konferencję Auditingu zapoczątkuje szeroką dyskusję i wymianę poglądów na temat znaczenia terminu jakości w związku z planowanym wprowadzeniem nowych krajowych standardów kontroli jakości, jej wpływu na kulturę organizacji w firmach audytorskich, a także na świadczenie usług oraz kształtowanie się zawodu biegłego rewidenta w przyszłości.” – podsumowała Justyna Adamczyk, zastępca prezesa PANA.

 

Skip to content