Wymogi niezależności firmy audytorskiej w stosunku do badanego podmiotu w świetle art. 70 ustawy

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) przypomina, że jednym z wymogów niezależności wskazanych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej zwanej ustawą) jest, zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy, zakaz kontynuowania zlecenia badania jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego w przypadku, gdy przynajmniej w jednym roku, w okresie ostatnich 5 lat, przychód firmy audytorskiej z tytułu wszystkich wykonanych w danym roku obrotowym usług na rzecz tej jednostki lub jednostki z nią powiązanej stanowił co najmniej 40% całkowitego rocznego przychodu firmy audytorskiej.

PANA jednocześnie przypomina, że naruszenie art. 70 ust. 1 ustawy wskazuje na brak niezależności firmy audytorskiej (art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy), a co za tym idzie z mocy prawa skutkuje nieważnością przeprowadzonego badania (art. 66 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

PANA w sposób systemowy – na podstawie sprawozdań rocznych składanych przez firmy audytorskie – weryfikuje stosowanie normy z art. 70 ust. 1 ustawy.

Skip to content